WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

AJ!EKCEEBLJ

Vl N-

02.00.06 2007 www.sp-department.ru n , :

, nn:

, n , :

. .. n 15 . 2007 . 8. 11 .212.120.04 . .. :

119571,r., . , . , .

119571, , _f_,"_li.=o'O.-=--- 2007 .

, n ~~ 1-:.r} - ..

www.sp-department.ru I XAPA~TI;!~JJ_Ij(AJAJOT t.'l . np60HIIJIII'I.:c IJi, () ~t;: 11111I, (). () n r. ~: lt!I! Iit. i 11.: \11\ t1 .

-N-u111 . 1 1 tt: 1111 . !l tt n 3t I, .

copcti . t , n : ..:, . N '3 r .: !.. t r . tt. n n 11 . Jr11 ..:it. : , JI't 1 () :1..: III\1 , tt ttx t. , u;I J\JI :,l .:, !ti n r. -11 n.: m1-N-ir aO,lbllblX ll031IOJ!!ICT pacll!ltplth Cll\I'p '!-fi'Il: t '3f IICtiOJit.'3ona opacmrx fiIYK TCXIIOJ!OI'II.

()r Ic:pJIOII, .:J\II '3 ii opI'IOBII, Y'ICIII\l: 1(0M!IJICKCI06pytiX II, IICCOMI!.:II!\0 aKIYaJJhflblC lIIbl IIC J! !I yaMCIITaJIJ.!I\.IX CCJ!CO!Jaiii! I!'3 NBIIIIOBX M01!0Mt:p011 111 OCIIOIJ:. 110 11 j\JI pl'lpatHI1 IIOIIX n rtp3K\I'ICCIOI'O 11pMCIICIIII.

1. J!:l..:t1 N-.1n 1..: t11tllep ..:, t.: iI 1111'310- JIf! COC)IIHICIIHMII J\Jlll IIOY'Il:IIIHI copt.:IIOII, II r t 1 n..: cnoik.

'I\ IIOBlI.

- 16 ()\.1 CHIITC'3a BI!IIJIOBX MOIIOMCpOII 11\)l:}\eJII\.IX U'I II 11 . 1'! ;!.: IcicpolJll. f!OJIYC!! IIIIIIblllJe 11 ertpeCI!ibll: 111!I 11\)'J\II 4-XII'JOJIOI 1-wJJ. :1 w1 蕕 . JIi , Jt蕕t , J !' .

- JIOBO.'IIO , ͭ .

: r - 2,2,6,6 () -n Ntn 1--1,2,4- 1-u. n , n J .

- 11 r , opraltJecx , n, - n.

- r N-r-N . r n liJ n r !-1- .

1 n )n11 N-n 1--1,2,4- n , . .

-1 00, n , -N-n, n nt , n, n 1 .

, - -30 r- n N- 1-tJt-2 n ttui1l-tJ .

- n rr n-N-n www.sp-department.ru 1 .: . lcpoycTBIITcJibiiOcl. : 11 11 .

t1 .

rr rtl 1101!1.\ ~ n '.I N-RIIIIOBX MOIIOMcpOB pMCIICIIIICM ;'\II '\, CKJIIO'IOU\C \I\ '!II \I.

-N-.1;:.1 1-\\-2- IO:IIIOHOaKTHBIIIM J-11-2--3-01111IIJ111 \I CIIOJIOBallbl .1 n1 ;-10 CI~II'ICCKOI -30-J(.

. nl l rr.

-N-r1n ero coriOJIIrcpr.l N-iJi .

1:

- \ 111;1 N-IIIIIIJ1Jtoiii.IX (:.

- n IJ 1.

- 11 : N-J . [J:l oJJCIIIT 11n Iޭ 11 .

- - N-IIIIIJIOIIIpOJIIaa 1-1\IJJ-1,2,4-J 11 1-II\t 11 n IItllpOIIHIII, - ()n 1- r 蕕 IIII, BJIIIJIC pJ-1 fi0\1\IO C\IJI 11 )'CTO~iJIIOCTJ, - l\lti N-mll-N-t -J..J .

- [)JIIu - 11 coJIOJIMCpo N-J : ((J))JJITOII JIUTei(COB.

III 1 11 J\ii f'I:MIJcpmyp.

lltJIOe tt r IJIOIJIOCI JIll 11 Jt I 11 IY'II\0\'0 JII, IIOC'Iai!OBI(C '.\ JI }\0www.sp-department.ru 1\aJJit, fi: 11paKH1'il:t:KX III1 1\IIIIII:JJH "JKt:llt:pȭ MC:IITI ()JJ JIOJIY'IeJJJJJ,JX pt:JyiJJ,Ta-1011.

11: . ;~.:;t ;l;Jl.:l 1111 ml~ : paJ!HI\JII,JII m1:~1.. (l'l., 191\J ). :t:IJI "l;:J aJIIIIt: :~.:1: t:IIt:'J, c:lciiJa. 1t1t:~.:~.:" (llt:ta. 1992) :ttt a Y'IIIO-Tt:XIIII'IC:t:KX ::IIII "po6JJC:\4t.l II 11 Xll:vtii'ICt:I JextJO!t" ( , 1994; , 1995; fi, 1996: Tafio11. 2003 ). 1- :1 !Jt tt 110 : (Ji111. 1997), lkcpoccii.:oii '-:t~ii :J "J'aH)IJaJJJ,IJOC t:IIOJJI:IIIC pt:t:ypt:IIOI IIHl'III~ila ai)JOJICCIIOM KOMIIJil'l.:c" (Jic:t(K. 1991!). lkcpoccctOii "-:;t r..:tepIIK!III ( 2000). t::ii ::1 110 ~t:I ()t. .

2000), YI)J:IIICKO-JoccCKO t:MIIO'JIIYMC 110 BJ.It:OJ(()MOJit::Jpllt.IM COC}(IICIIHM (o 52 : coclltatlc 110 11ii CJJcJO 1 IICI(K, 2001 ).

111 t-2002 (. :it " HIKOxMII'I:cKIIC II)JOI(CCCJ.I KOII)(:IICpO\IIIIOM I\1 \ MCa-tiii.IX it" " .: CJJOCIC: t" (. 2002), ('I ! 1lll tll llaya JIOJJJJMc:pax 21- .: (t:, 2007) Baltit:

. : 11t::t or1yfi!lltoao 47 1~111 . 11' IIX 10 , pCKOMCIIJIIIIIIII.IX I{, 2 1\0JIOIICJIIJ,IX 1111111 fl(\ BI.IJ\I'IY IIIT.:IJTOII.

Jit. J\011, !I'I.:, _]_()l). :. _ pttcy oll. 3_7 1().. l cOJt.:pm ttt.

Jll.: oiip.: fili 1 :ii 110.:111\'I.:'JY . IIOJIIIMCpial(llll 11 IIO)IIII.IX pacll\0)1011 IIOJ\IIMCJ1011 IICCJICJIYC\II.IX I'JIIII.: "cXO)IIJJ,I.: 1\:.: 11 Mt:'IO)IJ.I .:t:JIC)(O\tii" OIJIICnllbl MC:TOiiiiiH Cltlll.: t: MOIIOM.:po, JI'IMCpCIIII IIO!IIIMCpiaJII (IIJ/a'l CIII:'I )10CKOIIJI, JJ.::!II.: I'))II, .:111(11IJ,JJ:1 l1111 ;111 piOI ).

JJo..:pxociiiOIo 11 (:1 IOHta 11 l't:JJJJJtcpa) 11 1 11. J. 1,., N-IIIIJIOHX atocJI.:PIIIIIIX 11.:poi!J(jJOJI.

.1.1.

~u u N-fiiii1J111HppJ\OI N-IIIIJIKapoaaa, nu N-(-tl11)-111 . N-(-)-JU 1 i IIOIIY'ICII IIOccJ\OilaciM II'!U~ ::li~ , J,;l. I'II tJ CllllpTa, I\ )\3 I KIOJIIJIOIJM (:) '}: N-(-iJI)UJ, , "J \ ;JJ' 1111111 , r - , n II:) 75-RO ". 'Iѭ N-(-)-t.: 11 IIOII::IIIJOM ;:1 1 N-~I.'\. llo oii : IIOJIY'ICH NII:t I'I II KIICJIU IIOIialll 11pCJ\IIO'ITTeJibliOCI, 1 1\-.

n 1111 .:1: 1) 11111111111 I!II::; 2) u11 111.: - 1cpcj.: ylt:IIJI ~-- Э - tl~.

1111011!\11 4-XIIIOOOHOI\, 1111pUOJIOB, IIHOJIOII, J1011 IIIOJit\1\C TaTOM l 11 \: -1 JI'I - ' n 1 . t epC11fiii\IJ111pOIIIIOI 11 .:0n CF: 3COOI-I ' .: lJ tiOBiI:I 1--1,2,4- .

11 ocyeci\JICIIO 1t, peJ\YCMaTpiOII\IIM JI.:Jt opaOIIIIIC pOMI:Y'IO'IIIX ~-0".:11- ~-J\'JII 'IUM.:CIIIIX.

1 ~-IJII 11 4-xllOHOIIOII 11 1-11011 ~ )\t t. )( IIOJlICpeiiI IJit N- iI 11 priJI'IIIX 11 . 1 .:1 ~-!IJJl J\II 2--4-J lfi altl-patiJIOIIO J ~:1101 61.1101 1\HIOIU 1 11 -11u:1; .; ~-t. l귕 I !I xapaKCpiiCTIIK COOIICTC 1IIYIOIIX CO.:)I:IIIC.:1111, IIOJIY'ICIIIIX p llloiM 11, (.l ), ya'lloa.:l IIO!IY'ICIIt: N-. 1lo an JIOt'IIO Cllicmpoa 1-/l-2-l11Jtl1.

11111 HeiCblll\CIIIIiIX \JibiiIX 11311/11,1 ICTep011\1KJIOIJ OCIIOBIII lla tη .li11 .: i-J\ (cr);tlpooii IJ /\ .:II J1 :: HCI lp111TIIJ1a. K!ti.:TaiiT p.:cIIIJiell . : 111I 11 IICi.:elltiM 1, n;: JJIII 11 . . r. 1 . - ::ll :l1.1 1670 ' 1710-1715 췕. ~ , 1.

2--4-: 11 ! :1: . il 11 11 , 1 n ;: tll.

------------------------------+------ -3--4!I_ ------------------- --- ----- -------------.

~ _ _ 1-;n.l-3,5 -~---=-8~~~--- ~l ~-~-_l~:'! _ - 1-m-3,5I 130- 1---=---------------------- 1-IIIIJIIIpaoJI-3.5- \' 135- KtpOIIOIJO .l ~~:,~~,.~~-=- -=~:-J,;,'_- ~;:~;~;~t i:~-i~~J-j?

2-(2'-ll~~-~)~-;;- -I;.j 63:0417 ~z~(2-~;;-~l~~)-l1~ - - - -A(Y)q; ----67:69----~; -J.0;2- ~~CI ~!P!~~-;;:~-K~IIM~~;:~~-I_:TI:~!~_:IO;I- --~---~z);~~-: 11 r'I!I N-I ,'\J rn!\ I II N-IIIII!IOIJX . II KIIC I !I!III MOIIOMCpOB I:, Cf-ICI.1 55- IIMCIICIIIIC~t KOICI'PIIlI I\11113 fi () 11 2 81 - /;1 n 0.2-2.0 ,/ J! , oIIIICii.l IJII COCHCitii IIOpIOI pcaKIII KOIIHell'lp3HII 1111no 3 11 0.500.05 1.000.05. .

1. 110 1 :; 1.10:1:0.1 , no - 0.500.05. fi!1 lllt1tx 1 MOIIOMcpa n 1.100.1 , :lll'l I\I. 1.4 / n; 1.5. llp ) 1 r-', II 11 J 1~ ohllle 1.2 MO!II.!, r 1 II'!. ~ !' 0.500.05. , 11 1r 1 : iJ, ;t 1- ..: l r=k[)"[] 05 J1 ~ 1, 1 fiIJIii fi .

cpai!IICIIIOI III( 11ap3MCTJ1011 N-1\IIIIJIXIIIIO!IOIIOII CeJ~ycl, ' MC!IellltC 1\CmiII Yr 11 k/k.,0' 5 11 lljJIICYTCT\Jitll 'J!I n 'JIICIIIX .,.,. 1 -1py111li IJ r, + -, Yr 11 k/k,,05. I 11 II'I KOJibl!e r-. II" IM 1-1 -1- iHIet:tMII, HpiHIOI\ 11~-llla'lteJII,IIOMY V 1 11 kp/k.," ;tm Cll 3 11 t! 11 . r r ll! IIOKIOI.a. r cpaJJI/CIIIIIO [ 113UJIIOJIH..

I cp:IICIIIIIO COOTIICTCTBYIOII\HMII 11pOTOI!aMII 1\IIIIIIJIIO II R. .r ~ y~ciiiCIIC 'J!ICKrpOIOii fi!IOIIOCII --- m www.sp-department.ru !'J..: ei! 1, oJJiI , .

occ)tJJcc I1'11 'JMCIICIIIOIM llJ; uu. n J JIIIJIHJ'IOJIOII, ;t 11 n, , JI J'! kr/k.,05 V", R. 111 iJJ JJJc J 1 JJ :. ' CIIilCTCJII,cyc oJpa;TaJIII t:i r1 . J 1 y11cIt:IIHt:M - n.

I!t:TII'ICCKC !'I IJI'I IICI!aCt:fiiiX 110113 :~ȷ J 1. ([Mj~ 1,0 .!; [J-1]=110- 2 /: 60 _ CHCI 3) ~;;;:~ ~2;.!,~~~~:~ ""~~f)' t~~::~:~.~r~;~- ----------------- j-- ! r \ r rt (. 2) I'IIII'IIIbl J\.l ;.\ !I 1\IIIIJIOIIIoiX MOIIOMt:pOII, ;t 'J 1: 1r [J] )JJ 11p011CCIIIIH IIOJIIIMCp'Iai(II IIIOICTCII TII'IIIO . . I; [J) IIOJ-N-ml:rx.rll 'IMCIIOTC 11 ; 0.03-0.1 /, ur :it: :r r .

'II OIIOCI\Cbllt.IX aKTIIIIOCTt: 1101\ MUIIOMepOII CC;Ie){OI/Ia 11 rr iiJI~t (), ~.;t () NIIIIIIJII111ppou (), r~.; ~ J\IIOIIo n1.

t tirr utt~.;rar rJt~.;\i 1 r 2, 11 2.

1, rtll r 1 =:0. ') yta'IIIICT r ! tut u XIII'IOJtotiOIIM 1\J. !/1l 1\trrJ JI\II .

BJl., 1\, '!llae/IHCM mt J/I'J\ r . otcrteltc r ~.; JIIII~. r , . ur r ;!t r. 1 Jr t, l . , ' n ') 11 s 'J ; (.2) coriO!IIIMcpatt ~.; 1 -), 2 1, ! , ') 11 patJitli . , 1/JI-' tr r I'Iέ .JI't 'It. u lf(I r :r113ti/ 1 11 \t, JmeracJ coprCIIIIM 11. 11 .:J/1 () 1 (t.) I rCIIII)(CTeJI/oCT II'ICCIOIMH r11311111 'JIIIC/11/SIMII Vp kp/k BYCT , 'ITO 1\.lSI . 11 : ] lt, 11111I 11Vp kplk0 ' n :t k/ko (.2). , BIX. t l rttt .

/; [~)=I-_10 2 /.~_ , ~l~l~'riV_ _ _ ~-- --~---_i_9-~~i~~t--~~~j-- .~ ;.:!:_ - _Q.92o.o~L-:

----1-... -l'v!!YfA : _ _ l:.QOot0,31_ _:_ ----- 0,270,0?_ I,65_~~'-~-~ _lJ_Q Q.~ ~~ -~~ _0._,0_1_0_,0_1 J.J~:-~:98+--=--IO'---'O:,O'---'O-+-_O_..:.c.~::~;-~~~~~~-~~~~~~~ ~:~~:~;~:.1~-}~1:~~~-~;

~~~:~~:--~~~ - ~?~I ~~~~~~~} -~:~~~~,~-~~~ etIIIta 1 . t t :~ ttt 11 CH'Jit str nt aMIIIIYIO K::tpOIIIIJII)"IO 1 pytllly, IJIIIIII:I!paOJII,I 11 IIIIIIHIIH)Obl :1 tlt:IIIIC 11 .

1 3r . it r1 NJJ 4- 11 1-Ji l!, ;11 . :III -1 J 'I III Lt;I BIIIIJIOBX COCIIIIeHH. YCIHOieiiO, OllpC/{CJIHIOlC IIC 'JI'J V., 11, OIIOUICIII\CM k1 0 5. :1 II ȭ n N-JJ 4- 1-TIIOOIJa , BIIIIIIJIXIIIOOHaM 011\ MCI!IIC 'JHa'ICIIIt V 11, k.,fk.,05, .-t. ' , J-u. n Jt 1 4-XIIIIIOOJIOIIOIIOO . UBUIIIIOO .1 1~ n . n 1 u N-JJJ, N- n I'!. u . JJ\IJ JI'J . t! 1 .1 N111 :t.. JIO!(JICTI ~ JI!r N-. 1\ 11 Jt JJJ n CIIII:J UI 1111. CC/{OICJIJ.!IO, !! r 1 1 HIIIII'Jccx .

::ui n 1111 (I3) 1--2-Gm; (!), N-u-1,2,3-r (I:), N-!J-1,2,4-3 (4) N- (I)). t ~; 11 11 4.

:. 110 , 1 11 r~ 1 11 1-;J(J)J\ ( 3, (z:::) aJJIIIO\:J. ~: n'J I!W!' , nr ll! J{J ~ :ur JJ. . 11 J~ll . rJI 11 n~t 11)")~3 IIO"!pacaeT 1\0CCOU:eJtbliOCII ȭ (, I) . . - - r . '1, , r,r r . r '-.έ cyeCTIIt:IIIIO :!I aKI"IIIIOCI I BCIIIMII . IJJ J. ri1 cycccJIIIoc paJI'Ie 11 uJIt 11- n 3 4 JJ"I 'JI'I n . rr 110 3 11 . 1,2,4-ri 11 : JJicpOIIIIO . ;\, . mrr Ii .

rr1\ N-rr ( 1 N-i 0,27, : r 1 r ri m.ll aKI"HIIIIOC'I, CIIII"IIIO t;epIeCKIIM .

=0,14:t0,09 \:1\1\t.~ 61 aIIIIOCT 11\:\:JICJiyeo 11 \:OMOIIOMC . 1 r:II u 0,01 .- fta I!۷ Mt:pa IIO OTHOUICIIIIIO apopaJtiiKIJI)', KOfCIII.IM 'ICIIOM . !: l'l 3 u ~ 1 0,34-0,36 JI/, II;l,: :~~, 1111 ii 11111 / llp JII060M COOIIOIIICIIII r OJ\IIOiro 11: 111 OJIIIIIOi l u..:.

t 1 r1..: IIILHaopa )~ 1111l'ltlopa J - -4 1 nJ "r" (.1,2).

-,% ([]= 1,0 m./, [)=510' 3 /, [TL::MIIO)= 7-10' li ..: rJ]!!

3.3.

3.3.1. 3t ~ pacJICIII IIOIIIIX .: ]( IICIICOKIIX IIJIeTCH )I l!l! CBO.:TII llblCOIOMOJiel\ypiiX.:II, II MIIOI'X 1 1111 . ') t, t ~'r 1 .

r J 11 11n. n e 'llllia з , J coci'!il 1 , n. t r IIOIOIX n oJJblioo 1 'JBCIII'll . t 11 : J N-1 1~1 , 1, . Jt 20 .% III IIKTP. , [11)=0, 12 /, OTJJJe IJ 1 (0, 10-0,12 / 2), ., 33,5. 11 ( 1 2, .3) 1t . fl, r 1.: n11 11: . 1-I, 11 JI( 81( 11 II'IY'ICIIIIOM J. έ 1 r 1 r 1111 1-' n- , n, , -JI :1 n .

111 11 1 t IIJIIIJI jJI 1 n . , 1,2,4- 1, JI J 'I 1,2.3- rt 11 n t:r 1 . 4 , (" 4,9, ) 3 (.= 1, 17). 11, n N- n J, QI II-II 311I!.

II IIJIIIIII IIC[)IIOO I'II' UII i IIOJIIIMCpiiO crpoeJJII :JOJIJ,JiblX IIIOIOII IIOJJara,, ȭ 1.1 t 11 II,\I pareiOII .1 'JJJ~ n 1111 lt ;J :t uer111 - ik. J 111 .:itR JJ;.:. . r 11 !'II\t www.sp-department.ru , 11 I ii!I ; ooJIO'IKII :1, J ,-II' .:.

1.. 2 "Jm '~'r !l !:3- HCCKO:IbKO , '! CJI)"'t!e !I 131-. ' IH\ , 'ITO CI-IJ-PYillta II!!II II 111l!111 CIeiiiiiO r ;.ll ~llll\I'!OIIOM CIIJI) JJJCKpOIIOOIIOp1101'0 II ! ;. 1 ;;~ii c1tc tc~te II-.

m1t 11 I4. , I t l3 lii r . 0,6 1 . l 11. 11'1 1 . ') !! r 1 \,2,4: , 1 - . rt 311~ 1101 , r , . , 1, olli!X n 110

COIIOJIIIMCpOB

, I. 1 n1 (3, ~1.) 1 -3 . . , t 11 nt T,~r 1\, 1 3 fi!IOXo}\T , ;~ IJK-B \(-. BJIII!IHIIC COIIOJIIIMepo -3 III -.

\( I\, IIOHIIIIIIIIJIIOO 11, 11 ' ll, IIOJIHBIIIIJI-1,2.4-TpBOJI m I 1 t 1\!.l , III 11. JJm r 01 J "I\" t , rciOJIy - ;. OTC(IIOMCTp'ICCIOC f!II II COIIOJIMcpa -4 'I'έ 1. 111111 '!aiiiiCIIMoc pll t1111111 JIC:\T , 'ICM !I COOTIICTCIIYIOII\C KOIII\CIIlpIIIII KIICJIOII 1101\, '! :\ n11t 11 "'' ~. 134 t NaCI . CII!I'IIO, IIOIIIIJMoy. !IJI!. "' tt11 : Na'. 111 www.sp-department.ru ~:,~: 4 III 11 pl-l IIIIIO, piiJIIIOio 1 i.

.. (1 .%) (.5) r, r, III, , JleIIOI'O . , ";ttII'" r , 11\IIIIacc :~:1 : 1r , 1 1 ri IJ11 . ;r11111 nI II COJCYIO"ICil r, IIl -- 1 : ;( (), )( COIIOJIMCpOII YBCJI 1 1eJJCM ;\J BCHbCII 4 pL'1J(OMY IIO'!pacTaHIO IICJI'III HpBCI\CIIIIO I OJieC :J 'II'ICII pll. ':) OIO'IICpJ!UCT HpCIIOJJOCIIC , 'I YBCJI'ICHC ;11 1r1 1 ryfia 1r 1 l;' 11 t fi rpyrrn. pll IJa , 1 ' r1, 1 31'I'I HCI r . 1 11 2. 7 . I,lJ , ')JICKTpOC'III!'ICCKOI'O OlTiiJIKIII 11II( 1 . 11'It:r pae.It:IIO.

1.0 L.._--'---~~.L...-.1.-.o........L...._L.-.I...............L... -L..........J .5. n IIIIO 1r r 4- ; rreoprarrecx rr !'r 1~: r r ~: -. ~r. r;tr j r - r J\II, IIBK ) n11 NaCNS, KCI, KBr. KJ, 2 0 3 Na,so... Jt\ ., ! ; 1 ii IItr . , tt /, S0.,, 2 IJII:\ CHIICIIIIC 11pilKI'ICCK 11p0110p1tOfla!lbHOe ͷ.1 Ii; r 1JI ;tcikr r rt IIOJIIIMcp-I'H:tparo 11 = I,~,...., 'II llii'IH,HOO JJIIIICHOO 'II = f (" 111 ). 11 )ti - - .5. r m1 . ) II 1 . ~ -20 1 t1 CNS'J'Br'C COJ 2'S04 2 Jm. y:t:Jhtar I , 311 JI r-, u 11 r . , ..:i nt l-I- J\ ( :11 ), 11- , B'JIMOJtccnii. , 11 n = Jh, hi :I'JJIr ( ), 11u .~ . , !11 ~, 'JIIICT , 110 KOteHTpi.III pyi'IIX , 'l.:..: . 'I IIJIIOT ) -l 11.

11 J I1-t!' ~~~=3-~f~f~-:Jf~~Bi --~-=,~=~+ j~~JN;~~~j COIIOJIIIMCpOB (0,59 MOJI.)(O.) ( 1-6) \: ( 1.3.) KOIIHCIpallllll !I:

NaCNS ( I.t' ); K.l (2J; KBr {3,3 ); KCI (4); 2 3 (5); Ne1 2S0 4 (6).

. :1 l n1 co,lcii 11 110 rn .: / N-rrrt 1 paJI'IIIOC Jli t 1 1. u ll-, 1 IIOJIMCp-1 r r IOI'C- 111 JIIHX rr.

3.3.3. nr- r ::1 u Ii 1J IIOBCpXIIOCTHl 1KTIJHOC'I, I OllpCCJIIICI' IIX CIIOCOUIIOCI !, : pcJru ! l; ; 11 l r paJJIII'IIIM J(cllcpcll . r, rJr r. ! JTHM IIOIIC(JXIIOCTIIO-aKIIIHC I έ r. . r 11 coiiOJIIIMcp p;lacllllr.IX IIOiIX K(JIJiuiii\HX (MIIIICJIJopulyx) IIIBKOMOJICKYJipx , 1 :11 cr u; 30-40 l-1/. ', rt. 'J; r 3 II UCCIIMMCI-plt'IIIOCII 11 IIOJIOCIIII 111111 1'111\(JOollblX 1111, CBOiiCTBCIIIIa llII MOJICIy;ra IIIIKOMOJICIY1p11X . , . t.. cr 1 . :u1 1 n  n n - (.7) JIII, J 11 .

r , r .., -* : n . ' JJ n - IIOIIUIOX Е Dellli'IH . 2 3 Na 2S04, r , 'J1 ~ . ') , . 11 1- ll 1 JJJ nwww.sp-department.ru , rl! 11 Itl .

r::~-~ OCIIOIIC - tr. t1 IIJIѭ (, 11) IIOIIIX 1. l"l , 3 -1-J! .r , 1111 IIAB.

~,., 113 .:t 1I CIIOI!orla.rt - , - . (II-Br) - -10 ( Jt :utJt).

.8 r11 ~.: -, -3 t~r /! r. . , 1 r, cr-c , r IIOJIMep .

- "l .

1. \ J 'J (t.: 1 l.: u - ), 1 . m1 iiJ . 11r II'JI ttoJIMepo, (1) r , . n " '' 1r J!!tl u1 ll 1 u 1 '-1.

rra , r 1 1 cr-c , r. 11 rrr. rt 11t1 1 1.-r r 1 " -r"; 11 \'I Mei!CIIIIC.:1 MI!CJIJI 1113, ll­ JII. , IOJiofillo 1. 11 'I'I IOIII\CIIpa tl. 0)i!" i 1r CfiCTeM, I'It , III . -, i)'JI 11 . (. 3) mJ: JIII) 11pcupawww.sp-department.ru t, . ;l r nr 1I cr-c !lit .u . utt t .

ӕ t r, , , t t:t. )kr, ; .9, Jl r - rtt 11 . ; 1 r utt 1 . 1 tt ~t - t II!I, ttII J IIOIIOB ' n!ln, r n n 1.:u r 3. r 11 t :~ f /J' utm , u 11 u'Jartty n11 rt: . 11 R m. , n r , r n 11tr r n~: I n , rr 1r .

n,/ .8. : n rti!I !I t ~: i 1111 n - lt\1111 :r , :~.- 1BCHI,CB HOKI01110 l 11.\ 0. 11 , '110 ') 1.!IICIIMOC HOCII KCpe MUibllbl . ;r\1 r :ll\t / 11:r r . uyc:t\Jicrc 1111: M\l.tCK)''' IIB, tar~: r MIIIIMy u KOIIIlCtpai\ II~ICCI MCI:TO CBIIIfiC MOJICty;t /(}( IIOJIII~1Cj111M ͭ 11"3MCHCIC~t KOHUpMIIIOifiiOO COC"IOHifI 110\:.'ICJIIICIO COIIj101IO;IOII\Ct: 1101111V(C.

CIIIIC utt 11r r; ~:l\ :1 IIB. Cr~:;tyc 1 1111. .: . ;t .l 11011!"1 ~: I.'ȭ JV1C.

Prrc.9. , tj pat;(cJielt IIBK (), l.'tJrcpott ʭ U () - () m . !l.: 11J r (.%): 41 3 (3.4); 41 (5); 23 (6). t11 t (/): 0.05 ( 1.3); 1.00 (2. 4-6).

tuJ'II Jl.' I ; l.'11u11 -J( t I piiiiOJ\It 1G Jil'l. l ik CII 11.: )1 ..:r 11 \.'. 1 Jerpor;Iotpl a!lt:lliOptro 11'.\J\.' lI llt:llit..:I:IIO -CI:I.' 1-'\11.1 IIM11l(a"JOJJIIIOI JlltKJJa ("J!ICKp0110;10f10p11M t! cyt..opyllllbl }((' 11. K~l( CJIC.'ICI fHIC, yei!IIei!HIO 110'3www.sp-department.ru m, , .1t tt , , n , () , n . , n-, 2, n .

.\\ , t . , t n.

r t n J , tt .

N- n1 n n. nwww.sp-department.ru pet'!IIJII .

3.3.4. rt , tr u -4 -. , 13 OJII!Mcporo , tt11 n . ! -4 - . l . . t t , I . 4. eotiOJtepa, , II 4. . 4 . 1 , itCIIhJX 1 4.

4, R. :. 11 ,.: 1 . . h\ l'l Ji . , , 1t-t ur ti l\. t{ tr -;\'! Jt-. I11 :.1 1t- : ti r. IIi. t I. () IJ :.1 . rr . 1 rr , KtYtopoo I , { tJ . t1 r 3 1 :.1: I. : '-11 I 1\ r m .r. t. J{ .r - - t , 1 ,l!.

;;. 1\Ji. t t mettcttiiiit IIII 1621\ ' 1, 1 111 Ba:tCIITIIM KO:teiiHIIM C=Q 1.

11 II - 1495 '. COOTBCTCIIY/0/J!I B;IJICHTIIM i!~/ c~N 1/,tu . II pa:s;!lf'HIOI'O /' Ut XIJ1ICJ1CI'feCKHC I!OJIOCI J/0 . 1 11: J J'J 162R 1 1596 '. ' : oo pOiiiiX ct!IJ'sc . 11 1:, !lacJIIM J(11 CN lf;tat.l/oro tl( tt 1495 c~t' 1 1489 J(OJ!cGal/t .-0 I'P)'IIII :lf, ( 1596 '), rtt,, t G '1) l-.

. . 11ii mt'JJoc pacttpoll t 'ITattoJta ( 1.. 0.22 .. omt 4. 2 - 0,55 t. 11 4, 3 - 0,84 1.

!I I4).

;\ BJIIOIIIII :mt 'JI!!t. ;tt tt J(JI 11. 11 11:1111 II'.I. 11 1111 4 tiOIOI'IJ,IJiac, CJtystx JJii . :I'J'JICI!IKOJI G.1 IIJ10'IIIC JIO)!OJ10IIC U1 1/ fiii}JifJIIIOIIM Jt ttiJta, 110 J(Gt t llt I(IJia, 11pt1110]{!111\CC 1 iiO!IIICii 'I J(OCTII }':f COIIOJIMCJ10B tGt o(ipamatttttJ aC:ttl.tX .:J/J!!t tt.

JIJJJIIIIOI : 11 11:t JJ'JtoC'f tta J, 11ptsc;tctii tt ! ot 1J HCI :, 11 1 1111 10 :. rlt :l .: G : s.

Bl. u11 cJI'III 11t:11110 J: piOIIX KOile11TpaltllltX 'HIOJIU ISJIIIO, 'ITO YIII:JI'ICIICM :t:I\I 111 )'Mt:Hbllii:I!t :p.:JIIol aCi.:IIOHIIoiC llla'I.:II!I 11p11B.:IICIIIIO 11113I(OI:TII r :. t1t 11 , 11 11t 11.: t. : t. II(Jia, 11) 11 -1 :1 G;1 011 , ..:, IIO-II.:px. 1.:11.:11i : s , -, 1 : ..:ii 11 u l.l, .: 1rt11 IIOJIIIMcpx . ll 1, 1111 r~: .:iiii ~:~:ll 1\0M.:[JIIIX )', '! IIUXOT opa.:IIIIC 11 1\11 'SI'ICIIIOIX !ipBC!ICIIIIO .

. t. l\: ~: 1 f!CCKOJIIKO 'JCIIMOCTb 11\)ICCIIIIO 1\H'IIOCT j)UCIIO\)OH COIIOJIMCpOB t1 MMO;It.I, COOTIICT.:TIJCtiiiO. \l COI\CpIIIII TIJICIIIKOJI!I ( 1,!\ 1 MMOJII.f) 1 G 1 t.:.: 11~: II'IKO cl. 'I CBIICTC,1bCTByer KOMII'IUIII IIOJIIIMC[JIIOI'\1 , '.IUTCM IIH'III:Jil I111 \:1/ Gl . s110 ~.: 1.r1111 G, m11111I : G:1 111111.1 r rl :. .:'l 1 JIJICIII:IIIKo H1MC11t.:IIIO :.I:t.: npIIt:eiHIO 1\111 IOIIIIC1palli1H IIOt.:JICiliiX t.: He'JH:J'IHTeIHOC IIOIIHCIe KHI:JI!HIIOC'III 111)I'I 1)I\}\1.:11110 1\JI'Jwww.sp-department.ru J\ HCI 7,00 /. , 1 cil - 1t1 rt. . r JI / n r n.

: r , . n -4 () (4')-2- ). n n11J. :r, r. !I / , tt 3 !! n . 11 1,0-1,5 : .

4 , n.'\!l, n r r 2, / n Е n з n , , 11r . r t. , r -r-I ;r r. !I . , , , it !I r 11.

Jt n (ilK) n - n 4 I () , COJIO.lMepa. n 11 !l!l, . R , n 'lll r :n t ,r .ii r , u rr , :~r1. u r (.14) 4- -4- . n-. orer, 11. r ~:r n.111 n rri. . . m n rt n r1r, 'l' r i. r r. r rr , nJ.

.14. 'r n 'r !J 1IAK (1 - 1134, 2- BK:I3T4(0,84 . 134), 3- t r . 11 :: t , 1 HCI 4- . ' . rr n r : , rr ') r n111 11, , rr r-.-r ,, ; ;Jr . , n BI-BT4 r 1crrr,c11 131( 0,84 t n r !IJ, /!. 1 l COOIIOJJJCIIII COIIOJIMCp-J( 1:9 BCJIJ1'1IIa 1111111\CilCHIIO I'IKOCI J(3111 Iit HCI 1. JIOJI COIIOJIMcpa 11 I!JI!IHC KOIIIte1p31l 1-JCI II III ǭ YIICJIIUCIC!I. CJIO'IIIO CCJICOIIIIIC U 11 II]), IIO)[C. i!I, ])HBC;[CJIIIO R!I'JKOCI pUCTBO])OR KOICII T])II NaOI-I 11m1 .15. , yr:nICIIIH:~ r.t 1 .11110ii ; 11. r1p11 IICJIHi.111p111JC)[CIIIIO ''I ll])aiI'ICCK IIC I. JlJ CIIC'IC;JI,ClBYCT , 'I ll IIJIIIIIe NaOH /!U l CIOiiMCpllyiO J .

1 ., 111 u t11 1 1 .

i.L....L _ _._ _ _ J. _~--'---~--'--~------' f'c.IS. . r~i!1ii J u t 13K:I3T4(0,22 !\-IO.lhll.

:-5:5, COIIOJIIIMcp:l [[(""6:4, 7 - r:l [[(=7:3, 8 - Iȭ 1 l IK 1-1 J ; MIIIIIOCKOIIII, 11'! JlUIIIIX I(OHpoii OIIJJC)[CJICIIO. ' OJliiiiO'IIIt.IC 'IU ll]( ..:1.: 1 110-120 .

XltMII'It:ct ;ii-.:!.IJt.t.:t.:n COIIOJIMC tJO!IMCpOB 3 Mt:Hel\lt t'tt ')J\CtTp'ICCKIIX ll'!}\ҭ IJ IJJIIOTC i f'JJYII KOIIICHIIO CII'\atlh!C IIOJIMt:piiO 1\CIIO. / l' \ J\ I\ MOI\IIiiiI COIIOJIMCpa - (IIIIJ\a MH), , 1 'JII: tiiiiiiiJIIMtta .tt. t t K-cllt''i pocottll. llooca !t 1730 ' ii'J tlaJtCII Gt : J t -\3 ocycc'IIIJICIIO 11 :tll ( , 1 t'l) t11: 11 ; 11 t t~t.

1t ik tiOJ\I!X I\1101' -13, 1 , 15 MOJIIX ; lf!, It'I!, 11 . 11 IICI 'II'Iȭ ri .r nllr pll J\1\ 11 I\t 1-ICI 20 / 11 . r cpcJ\C JJ , hu u 1-ICI ( r 6 l t n1 1111, 11t J11 1011 iI!I 1 n (IIK). llocc III rt n' . ' , t 6JJ'! I, t tlpBOI\T r I pl-1 ( Jlt tJr ) Gl\t:"t CIICIIHC BCJIII'IIbl ' OU!CIII , 011-1 pyllllbl i.IIIMOCCTIIYIOT JJt MaTpllltC, IIIO'I fiJJ'! 1\CCT \IIIe .

BJIIIIIIIC IIOIIOII , / lta r JJ\11\ 0111(11\ \ . rL1 ; Cll!tocJIOBIIO cpB!I'IJii 11111 1. , / J\CC r . 13!l ;tu \'0 COIO!IItMCpa \31- IIOIU'IHHCT, 'I tlp iipGar\JICI MaJIOI'O !I'! .:J II 31 11:\111 I'IKOC'I, 1:1\HI\CTCJIICTIIYIOwww.sp-department.ru u1 .11r u . n u, 1r .

:.~, .: 1 u 1\ Ha'ICIII. JTO 'IIh , u .

1,5-11,5. 1 J! , :~JJ 1 , .1 . 1 Kl, /JI, , , t . n.

() ()n N-1111, N , , 11, n n n nl n J.

n -N !l; 11 JJ ; .

1r .llt r m 1 -, -13.

, 1 n r 1. r, ypy!JCIIIOI r啷 , :.~ 1. nJ1 IIOJIIICTpoa .1 tn IIIIC 1111 llOCTOSIIIHO II /). .l'IJi JtI\11. : " , : yneJIII'IBoc 1 111.

, , 1 r t. , -;t. 1 ~ :.~. ~ ,1 1 t Ja - , 3 t .1, t r 1.'t" + I (1), + \\ 2S0 4 (\\) 11 -u \1:\, ( 1) . -1 ʷ1\1 2 S., ;tt J tt 1 . ;1 I! . nt. - +RI ~I-1 2 S0. 1 t(() . 11t r 1, l! t / . n fnt. -. t, , m, . ;, tJ1tJ r1 m . , ;{, t J, t 1t1, l! t1111 з n. , t, t , . mi3 i COCTOIII! \l3 . CIIOJib'JOIIIIOI l3ʭ , - i.Ui . "'t 1 rJ ttII! .

lt J{t. tt ti MXJJ,')- ;{l! n r )\')-\ 00 t: ;l tm 4 .

1:.~ ;lttr t pttcttei!IBI r- t N-BIIIIIIJttpoataa N-1\f!t !,2.3- t ;il .

m, IIOIa%11\OT. I!CilOJifJOBHIC ]II fiOJIIIMCpo III!OJICI" .tt11 OIIOB t- , Jtol-1-HttoJIte tts ;l . = . - 1,2,3- ( J i:I). ll %111 1cpooca;ICIIHC ;1;1 ii rm1ep-f:e . 1.t111.

J 1\JJ 1/ t:/I 11pt:CIUIIIIICJICM K!pOIICIIIX llOJIMCpOB, IIMeiOIIX ȷ N-IIIIJIMIII\IIOC r. 1111 . r, ; II I(()MIIJICIO;o 111η11'1II, XM'ICCKIIX η I''ICCIX CIIOC'III, HCIIIIX )[JI HpaKHIII. 0J\IKO \ I'ITCJIIOI'O BIII!MaH IIO-N-HIIJIJIIIpOIIal'laMy 10 lllllpOKOO III t \ !I'II J llpOIIJICHIOI I' J CBOCTII. /( Jr J\ (. r, r .). BOI\IIX . J '}'1 Jr 111, l - Jl 011.

11 11 ;111 m1 . 11 r IOIC fi r -.\ll . r (-J J\IIafiK) l )\1.1 (CfiOMCIIOJIOI'II'IC:J( IIOXO)\ 116 IICKIO'ICIIIIOO , pCIIICI'IC, p!'IJI'IIIC ap:ti\fl Tt.:opfi I'!II, MCTO/\bl pt:110pMI'!3OIIIIOii 1r).

)(I )\I!I IJOJiej\CIIIOI IIOJIII-N-IIIIIIJ:IIIpOaaa 11 η }\bl Morc-Kap!IO IIC IH))IXOJ\I '!-] CJIOI!O II 1I3:t MC'CIIIIOI'O IIJIMOCCTJIII III, JI()')'J'OMY 6JJ IIII MC'IOI\ 110 I! I. }{:III CltciCM IIIJI)\I ..:

1. t. 111111.: IJr~ 1.'.

: II'JIIIrc 1,'.

rt.:. IIOJIOCII 111 IIHtlt.: ..:''' 'v;' 1 (11/'2mXJ;"'' 1 I-:'' ).

5. BI.I'JIIc跕,L:m(v;' )' 11'111 !'rl/.1.

. 1. 011 1 1 0.001 t:J~ ;~1.

~1, 50 r I1111. 1 111 JJ 1 .l.l. 11J paiiiiOBCCIJOMY COCTOIIIJO ( 100 I LI It:I). ! IIOCJJ~j(YIOII!HM I\I'IM II(JOIIO)Ifi;IC :I a'ICIIII ~:. J;,,l 'l'lltX 'l 1 aJIJic IIIIC.

;! }{I 64, 128 256 ~IOIIOMC(JIIX 'llleiii,CII (JlJII II 1, ). ~Jul, 11 ll'lciic 500 . : 1 1 'I n 0.2 110 2 .

m.:, 1 11t:1 -r" JIf o6IJJOI 'lJIJI' pa'JII'IH. fi 11 "-;,'' np11 n n 1 r.:11 , 1.. , 1 : 111Iح ' n ~:11 I'JJOfiyy. 1~:1 n. ' 'I OTJIH'I 11 IIOJieeiJ CII'II pa'!JIIt'IIIM : 1, ~:1 11. , n, 'I IIK J 1: liI J.

N-Ji 1 : ;~1 l 1 N-J, N-BIIJ'JOJIOB 11 1 1 !::L1\ IIII(. IIOJ/YCII :ͭ 2. (! OCHOBII/fl I:IICTeMUTI!eCKX IICCJICJ(OI!aJ IIOKH'IIO, 'I ){II r N-r1 N-11111/ I/~'Ii~: ocJIOIIIIOMY : , 1 1 ~.:~1 1: fim1 . IIJIIIJe 11 I'1~:I : IIHC1JI'IeCKJJe 11 1'0I31[1111.

3. 11 1 COJIOJII!cpl.llll ~.:JII :.~~:, r1..:11 1m1. \lt. 1 IKIIIIIOCTI BHIIIIIIOIIX ~IOHOMepOB 4-XII'!OJIOIIOB 11 JIIIȷ! piOI'IIIblMII CO\IOIJOMepa\1 1, 'ITO Ofi)'C:lOIIJlt:llo IJI,)(;OKHM 'JIJl'ICIIIt.:M ')111 IOI :lOKaJI1ai~II 111111\! pyllii.

.

u~ N-t:1111():J1 N-. , , m1 : u-r , , , IJ 1 . ut- 11 -N- n. , - J1 r 蕕 . n ) uJ!, n; 11.

N-r1 N-1. , u ., , r , .

. n, 1 , 1 ) - .

n 1--2- , ik1 u J1 yueJJH'Ictc t . ~;1 UllceJJI r1J.

J!!Q~~_~n Ji !!~t Q:

. n 11 . :

c.66I-664.

.R.. '.., ... .., .. 11 ,\lJJ11 n11 . . . .32. N~l. .21-24.

;t nli N-BIIIIJMHOII ; .I., ... .. t1 t I-BIIIIII:IIIII{Ja"IOJJ-3.5-apt .111 ut "J. . 1 XIIMII'Ieca .

; ... tiI ... -J .. .. 11, ;11 1-1111111()JJ-3-6t r- cotJcpattit. . t ti tJt. .44.

N-IIIIJ N-IIIII:J-1.2,3- 346.

.ll. .\ R90-1894.

1. ... 11JJ [.13. .., R1 B.l-1. r N-IIJ! N-(J) \lJ ... .\3.. .. P:~;JIaJIia trJJ r lpiOOJIIM 1 J. Tc"Jtic - .., pJPIII ... 111:ri ..,II.I 1.. J Jtl. JO"JIIOIII.IX 4-tl. " Jll u: ciiTC"J, n, ", , 1992, .47.

Ky'lllco .., .. "J J_;t J JJ . .J1.1 1u - "ll 1ii ttl", 11, 1994, .R.

KyllCillll .., lll 1... .')., l! .., .., ll .. 1 J N-11 .

TcICII JlOI(JOII II IJayIIIO-H/)aKTCCKO " XMIIII 'ICXIIOJIOI", , .39.

J" :.., .., .. ltJ - N-I1J11. ~ J11 11 07.07.95., N05R-B95.

pII'III .., lll 1.. ... m1 l r IJ nJ\I . 11 -11 " ~t JJ", , 1995, C:.ll6.

111 I.., 1.. n JII 1. lllu I".B., 10.':1., llo11KOB .., KyJci(OJI .. llOHyeII N-( -JJ11 )!u. ;:11. 11 1 N~95.1 1.529/04 8.04.96.

11 N-(-fi)1. [l I J\I II N~95.1 0 1.54J/04 1.04 96.

l" ... lllaaJ I".., .. JIICTIIK OJJIOII pCI"JIIaJH,IIO llaY'IIIHipaKIII'ICCKOfi "( ( XIIMII 11 XMII'ICCIO Iޭ I"" , 1995, c.l 16.

Jy-IIICI!OII .., IJI::aHOII f".. J'III HOJIII~ep::II IIIIJIOIJX MOIIOMCpOII 11paKI'ICCIoii "llpoCMiol XMIIII XIIM'ICCKOli II1" , 1995, C.l38.

-1 N-1. 111 ; -11 'l;J XM'ICCKOii TCXIIOJIOI"it" , 1996, .66.

.1u .., .., .. ll1t.: t.:J{I IJI'I N-. ;1 1- 1,1 l no opi'Uii'Ieco , . \997, .23.

- .., Llluuo r.. CIIIC J IJI N-BIIJiaMJ(OI!.

J 11 uytl- 1 exi'I::KO 1 "pat!IIOIIIIOe HCIIOJIOI!UIOIC pccypCIIOO IIO!CIII!UU r KOMIIJICKCc'' JIHIICI\K, 1998,.:.161.

, . 2000, .469.

lllaru .., - .. PuJ{:tall IJi{ I!JI'ICCIX N- 1. 1 t.:r t.: . . , . 2000,.N'~2. .26-29.

r. .. .. CIIIO.:'J COIIOJIMCp011 IJI:I.In r. --i(J IJ1ӭ . , 2001, .63.

IIJI31 IOIIKX IIOJIMepx lleiiOK. Tcct.l J(OKJJOB .:.:έ r 1 ~-2002, , .., t.:1 B.I-1., ,ll I'.B., ly-mci{OII .. l N- f\;-. ru1 13 111II "IIIIO-XI!MCCKIIC 11p01tCCCbl KOII}{O.:It.:pOIIIIIIIOM COCTIIIII ", , 2002, .518.

nocp'JIltii 1 .1 J{II. t t- 111.11111 " HJICHIJ " ., 2002, C.IS-136.

n; ... - .. IIJt 1 .. 1 r.:;t.:l JJI \i 11 t '). ll!!:l.J .: l . 2002. .4,.N'~J. . 205-209.

... -n .. 1\.laJIOII .. 11 11 :IIJ.: '! l 111 n 1. 1 "IIOHKO-XI!MII'ICCKIIe U IJ KOICHcHpO\IIIIOM /II 11 r, 1011, 2002. .518.

./1.. ru ... uu .. -rR .. IIOJIY'ICIIII I:IIO!Ib'JOIJaliHCM IIOBepXIIOCTO-aKTIII!IIOI'O :v!t:-.t n ;r:!r. . . .

Ji. r111 11tr ' rJr''. ~r. 15-17 . 2003 .:- . 2003.-.

.., .., r .. .. rr , . N22235585.

.., : .., .. r I 11 COOJIMCfiOB N-1111JII11- [-- [,2,4- .-607.

13... .., 'l .. .\1r l! N-u. "IIO-XIIMII'ICCIOIC KOHecpollatiiiOM COCTOIIII 11 ... r ... .. ur~ r N-rtr 1--1,2.4-r. r "-r r !1111111 11 r.r r&r", . 2004, .615.

;Jr i!IMIIKII -G:~ r n-N-ur;r:111u.

r .: rr "-:~蕕 Jlc111r ... u .U., r: .., l'r B.l'. 11 r:r llli 1 1r N-UIII!Ii.!Mio. l! u.- 2005.-. 7, N~ 1.- C.RS-88.

.., Fu .., 1.. r JI-1-J-1,2,4-u() . u:1 111 11 "l-r 1ru ur 11 ", 11, 2006, .2, .824-825.

:n .., n .R. i'JJ 1 NIIin -N-111r 11 ll-r 1 Blllcii.IC . BcepocclicrOii r11t "-itlt'II 11t fl, ... BcpcIIIfi(OB B.l-l.. T.ll., - .., .. 111 JrJII. r r ciic-ra J r- N.N-Jr rJr 1-r-1,2,4-;. 111 "-'l 1r1 r 111 ", 13, .2, .869-870.

N-Jir 1-IIJ;r-1,2.4-. :!. 11 11..: " rn 21- ", l rr m'l r Jrr- 11 r- ȷ m,-rJJJ"r r Boporrccoro rocyapccrllroro r.:

, Natures Sunshine Products 2- 1 , , , . , , 1909 . ! , , ...

.. ( - ) 2012 615.1(091) (075.8) 52.8273 - . ( ): , . - 2012. 44 ....

, () EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) 20 , (OECD, Test No310:2006, IDT) , ...

Sponsored by: IABC Gold Quill Awards 2010 www.iabc.com/gq IABC - (IABC) , . 1970 , 15000 90 . www.iabc.com www.communicators.ru...

() : , - 2005 : .. , , , .....

. 2000. 3. C. 8594. 547.913:543.544.45 ARTEMISIA PONTICA L. .. , .. , .. , .. , ,,* .. , .. , , 2, , 634050 () , , 630090 () , ...

: , ( VII.58.2.2) 2013 (470+571); (517.3); (64);...

- ( ) , -2010 [574:539.1.04]:614.876 ...

- ======================================================== : 320700 2003 2 66.013.8:504 (075) . 20.1 73 : , - ...

. . . 105 : ... .. 2013 3 1. 4 2. 8 2.1 8 2.2 _ 9 2.2.1 9 2.2.2 10 2.2.3 _ 10 2.2.4...

- - - 2009 . ...

.. - , , - , , .* * , ( 1857 ., 1892 . 1905 .) XIII , , . , ....

() 504.064.36(476) . . .. 08 2013 . (, , ) 36/13 07.10.2013 . , ... .. PDF pdfFactory...

, () EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) 20 , In vitro 3T3 NRU (OECD, Test 432:2004, IDT) , , ...

. . . , . 24 (63). 2011. 4. . 83-94. 581.45:582.573.11(477.75) - HOSTA TRATT .., .., .., .., .. . .., , E-mail: ira_kaz@mail.ru ...

RAUTITAN T 893.605 RU a 5. 32 1. 5 5.1 32 1.1 PE-X 5 5.1.1 , 1.2 1.3 5.1.2 1.4 5.1.3 - 1.5 5.1.4 1.6...

, , ! 4 (24) 2010-11 : 3-5 67 8-11 16 , 2011 . , 2011 . ! , . , ...

1990 15 -2 ( 270 27/VII.-89 .) .., .. , , 1990. . 4, . 5. 19 1988 . 1- (1000 .) ..,...

- 080500.62 2012 ..., , .. (, , ,...

.. - 020100.62 2011 2 1. 2. ...


 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .