WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Брой 7 (139). Година XV. Септември 2005 г. Цена 0,30 лв.

Защото здравето

е от значение

ИНХАЛАТОРНИЯТ ИНСУЛИН EXUBERA

НА КРАЧКА ОТ ОДОБРЕНИЕ В САЩ

Очаква се разрешението за продажбата му в Европа 2005 ГОДИНА през октомври или ноември и може би догодина в България...

Е ПОСВЕТЕНА НА аналози, инжектирани фармацевтичната и биоГРИЖИТЕ ЗА КРАКАТА преди хранене. Но базал- технологичната индустният инсулин ще продължи рия. Тя е уникален нов път На стр. 2 и 3 да се доставя подкожно. за бъдеща инхалаторна През март 2004 и Евро- доставка и на други видопейската агенция за ве медикаменти, които до оценка на медикаментите момента се прилагат (EMEA) започна процеса само като инжекционни по одобрение и регист- форми.

Екипът от научни консул- препоръките на научните рация на Exubera в Евро- Развитието на пулмоналтанти към Американска- си консултанти и да раз- пейския съюз, като спо- ната терапевтична систа агенция за храните и решава продажбите на ред специалистите реше- тема отне десетилетия.

лекарствените средства медикаменти вече одоб- нието на регулаторния Поради опасения, че (FDA) препоръча през рени от тях (Exubera бе орган може да се очаква прахообразният инсулин септември да бъде одоб- препоръчана за одобре- още през октомври или може да уврежда делирен инхалаторният ин- ние със 7 на 2 гласа от ноември! катната белодробна тъсулин на фармацевтич- членовете на Ендокрин- Очаква се годишните кан, Exubera бе подложените гиганти Pfizer Inc. и ния и метаболитен консул- продажби на инхалатор- на на едни от най-маSanofi-Aventis SA. Инсу- тативен комитет на FDA). ния инсулин да надминат щабните и продължителни линът e в прахообразна, Обща собственост на $2 милиарда. Кандидати клинични изпитания в исопакована в отделни трите фирми, Exubera за неговата употреба са торията на лекарственаблистери, форма и се ефективно доставя инха- над 50 милиона хора с та индустрия.

вдишва с помощта на латорна форма на реком- диабет тип 1 и тип 2, които Консултантите на FDA пулмоналната система бинантен човешки инсу- в момента си инжектират идентифицираха няколко за доставка на макромо- лин дълбоко в дихателната болусен инсулин за конт- потенциални проблема от лекули Exubera на фирма система, откъдето антиди- рол на постпрандиалната употребата на Exubera, Nektar Therapeutics, коя- абетният хормон постъпва (след нахранване) кръв- като най-голямо внимато прилича на инхала- бързо и дозозависимо в на глюкоза. ние заслужава предупторна помпичка. кръвта. Тя ще може да за- Пускането на Exubera в реждението им за нуждаОбичайна практика на мества бързодействащи- употреба ще постави на- та от продължително обуНа стр. FDA е да следва стриктно те инсулини/инсулинови чалото на нова ера във За повече информация:

Авентис Интерконтинентал, Санофи-Авентис Груп, София, Младост ІV, ул. „Самара“ Телефон за контакти: 974 2 Брой 7, Септември 2005 г.

РВЮ НТЕ И 2005 година е посветена на грижите за краката ЕТО АШ Н Д-р Румен БОГДАНОВ, председател на БАЛДС:

Трябваше да е топло и слънПЪТЯТ Е ЕКИПНО НАЧАЛО чево, и ведро. Но не би! Мокро до кости беше това лято.

Като заваля – та почти ден без дъжд не мина през юли и август. То не бяха вихрушки и гръмотевични бури, градушки

И ПРОФИЛАКТИКА, ОБУЧЕНИЕ

и наводнения!

Пороят наводни къщи, разруши пътища, срути мостове, отне надеждата за дом на хиляди хора. Обявено бе бедствено положение в пострадаИ АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ“ лите райони, десет хиляди къщи бяха разрушени от стихиите, десет души загинаха, повече от 12000 бяха евакуирани, стотици сгради се превърнаха в руини, негодни за използване. Оказа се, че почти два милиона души имат Д-р Богданов, Междуна- дето аз един път в месеца близо два часа... дни и раната се излекува. леми с краката: изтръпванужда от помощ… До ден родната диабетна феде- преглеждам хора, а пък Идеята на тази мащабна И за здравната каса това не, мравучкане, намаледнешен повечето от тях продължават да я чакат! рация и Световната здрав- обучените диабетици, коинициатива беше: да по- нещо е на много ниска ние на чувствителността.

Докато нещастието съсипна организация посветиха ито са там, обучават друмогнем на диабетните цена. В най-лошия случай От тях само 8% имат съдоваше хората, жълтото правигодина на диабетно- ги хора с диабет. Защото организации да създадат два талона, които са на ви проблеми, като хроничтелство правеше неистови усилия, участвайки в кални пото стъпало. Те призоваха не е толкова важно да моекипи от „обучаващи“ за стойност около 20 лева. на артериална недосталитически игрички, само и за целогодишна кампа- жеш да помогнеш на хоинтензивно обучение на Всъщност можем и пра- тъчност на крайниците и само за да остане във властния, а не за действия само та. На всяка цена. Накрая успя рата, а е по-важно да ги техните членове по проб- вим много неща. при малък процент се поякато предаде гласоподавана 14 ноември – Световни- научиш как сами да си лемите на диабетното стъ- Сътрудничим си добре с вяват рани. Когато раните телите си, подменяйки вота им.

ят диабетен ден. Очевидно помогнат. Да вземем Бурпало и за защита на кра- работилница за стелки, не са овладени се стига до След голямата лъжа за 800-те дни благоденствие през 2001, проблемът диабетно стъ- гас. Аз ходя един път в меката; да научим диабет- които се изработват инди- гангрена.

сега премиерът-цар обеща пало е от изключително сеца, но те са обучени ните организации да ра- видуално за всеки паци- За съжаление, липсата на все още верващите му, че значение? през цялото останало вреботят в мрежа с партньо- ент с помощта на компю- на всичките степени - обуНДСВ няма да подкрепи кабинет на БСП. И отново излъга.

Проблемът е огромен. ме как да съветват хората ри за създаване на добри търна технология - за цел- чение, профилактика, дисЧетири седмици след избоАз съм в постоянен кон- за грижа за краката. Те практики „диабетно стъ- та човекът стъпва върху пансеризация и наблюдерите продължи надлъгването между БСП и НДСВ докато няма как да лекуват, затакт с работната група за пало“; да поставим осно- една специална плоскост ние, навременно адекватжълтите се отказаха да участщото не са медицински диабетно стъпало към Ев- вите на последователна и веднага се вижда каква но антибактериално или ват в кабинет с БСП и ДПС и лица. Те обучават точно ропейската асоциация стратегия, за да можем да трябва да бъде стелката, със съвременни превръзСтанишев обяви кабинет на малцинството на БСП и ДПС. по петгодишната програза изучаване на диабета постигнем по-добри край- кои са точките с най-голя- ки лечение, води до гангСлед най-дългата парламенма преди време на Ново и получавам най-точни ни резултати. (Бел. ред. мо натоварване, къде рена. Защото гангрената тарна нощ – драматично 17Нордиск, т.е. не са център последни данни. Какво е Подробен репортаж за трябва да се отбремени е една рана, която не е часово заседание, мандатът на Коалиция за България и за лечение, а за обучеположението за 2005 го- срещата бе публикуван натиска, след това, ако овладяна.

ДПС беше бламиран: Станиние, защото на практика шев бе избран за премиер с избрано. Станишев бе премиер с най-кратко време на гария – 5 часа и половина, а БСП призна провала си да състави правителство.

като резултат след изборите на царя, стигнала до смешното мина в игра за министри. И движението на царя провали косновеност за себе си и за България най-сетне получи новото си правителство, съсима ли въобще връзка между БСП, НДСВ и ДПС. КоаБАЛДС?

лицията, която формираше управлението на страната и в предходните четири години.

Бяха разместени само месабетно стъпало. Във Варспециализирано аз само хирурзи, съдов хирург, ан- при мен или в Германия е човек, на когото сме му тата на участниците.

влезне във властта през задние, в което по принцип не гласуваха 169 депутати от та управляваща коалиция.

листите, 5 за НДСВ и 3 за ДПС.

кия съюз още след първите стъпки на новото управление и от Брюксел не закъсняха да ни напомнят, че законите, които предстои да бъдат приети са комисии не работят пълноцен- ролни прегледи на десет тях половината имат проб- мът, а сега ще има месено, че страната ни е изостанасме на едно място и едци – хидроколоидни гелола много в изпълнението на ангажиментите си и че към петРЕКЛАМА: д-р Димо ДИМОВ;

ли и нови проблеми.

И условните наклонения заe-mail: diabet@protos.bg; Редакцията работи от 14 до 18 ч.

почнаха все повече да се пространство. Така, че има ГЛАВЕН РЕДАКТОР: д-р Диляна ЯНКОВА ПЕЧАТ: ИПК „Родина“ АД реална опасност от задейстРЕДАКТОР: Михаил МИХАЙЛОВ 1184 София, бул. „Цариградско шосе“ 113А, ване на предпазната клауза, която може да отложи членстако кажем, че са създа- ка, обучение, лечение на 2005 година е посветена на грижите за краката

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА

Българската асоциация за лечение на диабетното медицинските среди, така и сред широката общестна диабетно стъпало в страната стъпало (БАЛДС) е основана на 14 февруари 2002 го- веност.

дина като сдружение с нестопанска цел. В нея члену- Основните цели на асоциацията са: създаването на ват здравни професионалисти от специалностите, не- мрежа от центрове за лечение в цялата страна; оргател. 02 936 20 10; 0888525 092; e-mail:

обходими за спазване на екипния принцип в лечение- низиране на образователни курсове за лекари и На 15 март 2002 г. БАЛДС организира първата си на- на диабетно стъпало; организиране на курсове за ционална среща на медицински специалисти от цяла- обучение на пациенти; създаване на единни органиВидин: дружество на хора със захарен диабет, та страна, анализът на която осветли няколко основни зационни и терапевтични критерии в отделните центтел. 0888 398 423, Катина Иванова проблема: липсата на специализирани центрове за рове; легализиране на специалността подиатрист, лечение на диабетно стъпало; липсата на единни кри- която у нас не е призната.

терии за ранна диагностика и лечение на диабетното БАЛДС се ръководи от управителен съвет с предсеСливен: ДКЦ 2; д-во на хора със захарен диабет, стъпало; липсата на опит в организирането и ефектив- дател д-р Румен Богданов и членове: д-р Ивайло Нетел. 0888 810 403, Станка Димитрова ното функциониране на центровете за лечение на ди- дев, д-р Иван Василевски, д-р Илия Лозев, д-р Ненчо абетното стъпало. И още: познаването на проблема Смилов, д-р Детелина Луканова, д-р Виктор Стефанов диабетно стъпало е частично и ограничено както в и д-р Иван Пидакев.

„ПЪТЯТ Е ЕКИПНО НАЧАЛО...“ ИНХАЛАТОРНИЯТ ИНСУЛИН

които много бързо могат сестра, има друг кабинет, но невропатно диабетно някаква манипулация, да

РИСКОВИ ФАКТОРИ В РАННА

ВЪЗРАСТ ЗА ПОЯВАТА НА

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦАТА

Тбилиси, Армения – 5-годишният Георги тежи 62 кг, а 15месечният Лука – 26 кг...

Голямото тегло на новороденото и пушенето на майката между 28 и 32 гестационна седмица са тясно свързани с вероятността за затлъстяване на детето на седем години натални фактори – ръст с тегло около долната и тегло при раждане, граница на нормата гестационна възраст, • Ранното натрупване на поредност на ражда- мастна тъкан, бързото нето и възраст на май- наддаване на тегло тютюнопушене на май- растване в периода ката, естествено/изкус- между раждането и та – време, прекарано фактори за затлъстяванието с нормално тегло в гледане на телевизия не на седем години и в колата (отчетено на Данните от проучването Брой 7, Септември 2005 г.

ПРОФИЛАКТИКА

НА ДИАБЕТ ТИП

АНГЛИЙСКА ТОЧНОСТ И

АВАНГАРДНА АМЕРИКАНСКА ТЕХНОЛОГИЯ

(готови тестени сладкиши, шоколадови изделия, обикновени безалкохолни напитки, плодови сокове, шейкове, нектари, конфитюри и сладоледи с добавена захар) и готварска сол (натриев хлорид). Внимание!

¤ Автоматично включване и изключване ¤ Памет – 100 резултата с дата и час ¤ Измервателен диапазон – 1,1 – 33,3 mol/l Апарат за измерване на кръвната захар Резултат само за 20 секунди!

Приятел в нужда се познава!

Ако искате да бъдете редовно с нашия/ваш вестник „Клуб Д“, абонирайте се.

Това може да стане във всяка пощенска станция на страната до десето число на всеки месец. Цената за останалите три броя до края на тази година е само 90 стотинки.

В помощ при избора на професия:

Диагнозата „захарен процес на балансиране вота е свързано с разви- случва – подсъзнателно, в От 1921 година до днес да бъде обсебена изцяло диабет“ винаги действа между толерантността и тието на два основни про- своя стремеж към ком- има много житейски исто- от синдрома на отдавастряскащо. И ако психи- твърдостта, който според тивоположни защитни ме- пенсиране на множест- рии на хора с диабет, ко- нето на диабета, то тогава вия (хипо- и хипергликеТова е тест за подпомагане на избора на подходяща професия. Като преминете по този начин всички тридесет и един реда, сметмии, кетоацидози), то за Четете поред точките в таблицата и давайте или положителен отго- нете алгебричните суми на отбелязаните числа във всяка от стълродителите осъзнаването на тази диагноза е свърАко отговорът е „да“, поставете знак „+“ пред съответната цифра, Най-големите положителни суми ще бъдат в колонките, които съзано с тежка личностна и която стои в дадения пункт в една от вертикалните стълбици. ответстват на най-подходящата професия за вас, а най-отрицасемейна криза от типа „какво сгрешихме, та точпросто отсъствие на положителен отговор или колебание – то- Разбира се, според склонностите и способностите си, човек но на нас се случи“...

След първоначалния шок, и детето с диабет, и компенсиране на налиС удоволствие и дълго мога да майсторя нещо (или да шия, Откритието на инсулина дерик Бантинг и Чарлз Бест превърна ужаса от може и трябва да бъде и трудно да е понякога, увлека в работата или да им помогна с нещо превъзмогването на неС желание и често помагам на по-възрастните в грижите за та възможност детето с сия, която великият австПо-възрастните смятат, че имам способности в определена Алфред Адлер дефинира с трите простички слова:

на останалите проблеми ци или да седя над трудни задачи, кръстословици, ребуси ни условия за постигането комфорт. Този процес има низми, които наличието на диабет безспорно ус- излагам мислите си в писмена форма ложнява. Именно за това настоящото дидактическо тейска) реализация на си художествена дейност (музика, рисуване и т.н.) онези около три хиляди деца с диабет в България. планините, за животните ПЪРВИ СЪВЕТ: Диабетът тизиран!

Безспорно е, че диабетът и в център на живота! ПосВ този тест професиите са групирани по следния начин: ри, кодове, формули, езици – програмисти, математици, филолози, тарайте се просто да го контролирате – съвреЧетвъртият тип – „човек–художествен образ“ е представен от ромни възможности в тази насока – използвайте ги.

Третият тип - „човек–система от знаци“ – професии, които обе- дицински сестри, педагози, преподаватели, журналисти, адмиРодители: Осъзнатото отношение към диабета Брой 7, Септември 2005 г.

Сдружение „Шехерезада –

ОТКРИВАНЕТО НА ДИАБЕТ ПРИ ДЕТЕТО

вълшебният свят на децата с диабет“

И ДВА ЛЕТНИ Е ТРАВМИРАЩО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ЗА ЕДНА ГОДИНА

Изглежда, когато си изпълнен с волята и желанието лестта ще отзвучи, подобно на настинка или шар- всекидневния им живот.

да вършиш добри дела, винаги успяваш. Както плов- ка, и са много неподготвени да приемат факта, че Семействата с по-дългогодишен диабетен опит модивското сдружение с обществено полезна дейност става въпрос за хронично нарушение в обмяната гат да помогнат адаптирането да стане по-безболезШехерезада – вълшебният свят на децата с диабет“, поради загубено собствено производство на ин- нено и с по-малко страхове, напрежение и отрицакоето само за една година от създаването си освен сулин. телни чувства.

зимния лагер в Пампорово организира и два морски Диабет тип 1 е автоимунно заболяване, което изис- Важно е диабетът да се нагоди към живота, а не жилагера това лято. Най-вече благодарение на енергич- ква всекидневно заместително инсулиново лечение вотът да се нагоди към диабета. Затова, колкото поната си председателка Елисавета Котова с нейните и редовен контрол на кръвната глюкоза, за да се из- бързо започне обучението ни как да постигнем това, неоспорими качества на силен, упорит, търпелив и бегнат прекомерните пикове (хипергликемии) и спа- толкова по-добре. Няма как - диабетът ще съпровожвсеотдаен човек, готов да се пребори с много труд- дове (хипогликемии). да нашите деца оттук нататък, затова трябва да се ности и да преодолее много препятствия по пътя на Изведнъж, нормалната всекидневна рутина на се- научим да го контролираме.

пълната социална интеграция и личностна реализа- мейството с дете се замества от инсулинови инжекПЕТ СЪВЕТА КЪМ ДЕТЕТО С ДИАБЕТ...

ция на децата с диабет.

На срещата по случай първия рожден ден на сдружението на 11 септември в Пловдив стана ясно, че онова, което е обещано в началото не е останало място, но с повече деца – 28, от които 15 бяха без придРодители: Анализирайте увереност, че могат да се справят сами, а родителите слънце, двигателен режим и щастие. Положителният ващо влияние върху децата“.

такива, които да са специализирани за диабетно болни деца. Затова твърде често, дори в детските ДИАБЕТ ТИП 1 Е НА 12 000 ГОДИНИ кои от древните европей- вявания на стъпалото и ки по-топъл климат, част от тите планини в Канада, на кръвта към произвеждаци, които са оставили по- болести на венците... прачовеците са се уста- Аляска и дори на Поляр- щата топлина кафява професор по география и по-съвършени, като в съ- Азия, Латинска Америка Когато кожата на тази ниски температури, разексперт в областта на щото време показва и почти не съществува жаба започне да замръз- виват инсулинова резисдревните човешки мигра- „предпазните функции“ на сред американските ин- ва през зимата, черният й тентност. В северните рации в Лондонския универ- някои генетични болести. дианци и ескимосите ину- дроб започва да излива йони традиционно са поситет, според който евро- Например хемохрома- ити, които изглежда са глюкоза в кръвта, което по- пулярни вина с високо лизат от ловците в север- желязо в кръвта) предпаз- ханизъм срещу студа и ръзване на всички теч- бирата. Южняците предните райони, а не от пле- ва от бубонна чума. Сър- глада, наречен „пестелив ности в тялото й и образу- почитат сухите вина...

навличаме дебели пулове- Western Ontario в Канада, Кистичната фиброза ус- при болните се увеличава ри и топли ръкавици, гледа- теорията е интересна, но пешно се противопоставя през зимния сезон, незаме да не излизаме много не дава обяснение за ав- на тифуса. Болестта на висимо от хранителния им на улицата и похапваме тоимунната природа на Tay-Sachs (тежко генетич- режим. Но в страните с по-калорични неща... Но диабет тип 1. но заболяване, при което топъл климат нивото на според една нова и про- Други лекари твърдят, липсва жизненоважният кръвната глюкоза не се тиворечива теория, диа- че хипотезата не е сери- ензим хексозаминидаза в променя със сезоните.

бет тип 1 се е развил при озна, защото диабет тип резултат на което се нат- Когато семейства с гечовека като начин за пред- 1 би предизвикал силна рупва липидно вещество в нетична предразположепазване от минусовите кетоацидоза и много ди- мозъка, което води до не- ност към тип 1 се преместемператури. абетни усложнения. Но говото прогресивно и не- тят на юг в региони и страПреди 12 000 години д-р Moalem защитава личимо разрушаване) се ни с по-топъл климат, подревните племена в Се- идеята си, заявявайки, че е развила най-вероятно малко от членовете им верна Европа е трябвало преди 12000 години про- като реакция срещу ту- развиват диабет.

ИНДИЙСКИ КАМИЛАРИ НЕ ПОЗНАВАТ ДИАБЕТА

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

да има най-много диабе- изследват ролята на ка- на път със стадата си от от камила на ден подобтици тип 2 на планетата до милското мляко за разви- овце и камили в пустинни- рява нивата на кръвната 2025 година, камиларите тието на уникална толе- те равнини и хълмове на глюкоза и намалява нужОригинални сензори/тест-ленти от племето Райка са фе- рантност към глюкозата районите Мевар, Годвар дата от инсулин.

номен, който вече се изс- при всички членове на и Малва. За тях се говори, Според тях, млякото от

ELITE, ELITE XL, ASCENSIA ELITE XL

Според д-р Н. Гангули, та хомогенна група в Ин- камила вън от племето и, който има способността

 


Похожие работы:

«25 октября 2001 года N 136-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 206-ФЗ, от 17.04.2006 N 53-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ,...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Distr. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ GENERAL A/HRC/10/72 8 January 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Десятая сессия Пункт 6 повестки дня УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ* Люксембург * Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/wg.6/3/L.4; незначительные изменения были внесены по поручению секретариата Совета по правам...»

«ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ Самое чистое и ласковое море, голубизну которого нарушают суровые горы только линии покрытых снегом гор. Из книги Критский ласковое побережье дневник английского путешественника и художника Эдуарда Лира, 1864. Озеро Превели: В устье Большой Реки, ТЕМПЕРАТУРА впадающей в Курталиотское ущелье находится ВОЗДУХА / МОРЯ знаменитое озеро Превели или Пальмовый берег, где растет критская пальма (Phoenix theophrastii), являющаяся растением местного ЯНВАРЬ происхождения. 13 / ФЕВРАЛЬ...»

«Александр Солженицын Александр Александр солженицын солженицын cобрание cочинений cобрание cочинений в тридцати томах том седьмой КРАСНОЕ КОЛЕСО повествованье в отмеренных сроках УЗЕЛ I Август Четырнадцатого книга 1 МОСКВА 2006 ББК 84Р7-4 С60 КРАСНОЕ КОЛЕСО повествованье в отмеренных сроках редактор-составитель Наталья Солженицына дизайн, макет Валерий Калныньш © А. И. Солженицын, ISBN 5-94117-166- © Время, ISBN 5-9691-0032-3 (общий) действие первое революция Только топор может нас избавить, и...»

«Всемирная организация здравоохранения ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A67/27 Пункт 15.2 предварительной повестки дня 14 марта 2014 г. Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация Доклад Генерального директора Предыдущий вариант документа EB134/26 был рассмотрен и принят к сведению 1. Исполнительным комитетом на его Сто тридцать четвертой сессии1. Пункты 5, 23,...»

«№4 (113) 16–28 февраля 2011 Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА, основатель и главный врач клиники Наран 2011-й – год 22-летия единственной в России официальной клиники тибетской медицины Наран. Принцип работы наших врачей – продолжение традиций в комплексном лечении хронических заболеваний без таблеток, гормонов и операций. Фото Романа Кузнецова Владимир Николаевич, пациент клиники Наран: Я стал трепетно относиться к своему здоровью Стр. 2-3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. О ГЛАВНЫХ РЕВМАТОИДНЫЙ БРОНХИАЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ...»

«Руководство для перехода пользователей Adobe Premiere на Pinnacle Edition Adobe Premiere 1 Этот документ специально разработан для пользователей, привыкших работать с программой видеомонтажа Adobe Premiere, но имеющих желание освоить программу Pinnacle Edition. Premiere Detox позволит Вам упростить эту задачу. В документе будут сравниваться инструменты программ для выполнения самых распространенных функций, используемых в видеомонтаже. В документе содержатся разделы, описывающие: • Захват и...»

«кафедре рекреационной географии и туризма 25 ноября 2009 года исполняется 5 лет! счастливого плавания тебе, родная кафедра, в безбрежном океане науки и образования! Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты кафедры ОСНОВАТЕЛИ КАФЕДРЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМА РГиТ ректор мгУ имени м.в.ломоносова, академик ран в.а. садовничий Зав. кафедрой ргит, декан географического факультета, профессор в.и. кружалин академик ран н.с. касимов О КАФЕДРЕ Кафедра рекреационной географии и туризма...»

«Пособие по изучению Библии в Cубботней школе с комментариями для учителей Второй квартал 2013 года Великие уроки из Малых пророкоВ Взыщите Господа — и будете жиВы! Здравко Стефанович 1 2 Содержание Урок 1 30.03–05.04 Духовное прелюбодеяние (Книга пророка Осии)........ 6 Урок 2 06.04–12.04 Любовь и суд: Божья дилемма (Книга пророка Осии)........22 Урок 3 13.04–19.04 Святой и справедливый Бог (Книга пророка Иоиля).......38 Урок 4 20.04–26.04 Господь всех народов (Книга...»

«ISSN 2075-6836 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНС ТИТ У Т КОСМИЧЕСКИХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИКИ РАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (МОСКВА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 4-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б О Р О Н Ы Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И (НИЦ РКО ФБУ 4 ЦНИИ МО РФ) С. С. Вениаминов (при участии А. М. Червонова) КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ Второе...»

«прейскурант осень 2013 2 весна 2014 Питомник – Лето 2013 Уважаемые господа! ПЕРЕДАЕМ В ВАШИ РУКИ ХХVIII голетников, более 2600 иллюстрирующих Оптовый прейскурант растений, вы- их снимков, а также поисковик, благодаря р а щ и в а е м ы х н а ш и м Пи т о м н и к о м. которому Вы сможете легко найти интереВ этом году Вы найдете в нем 200 растений, сующее Вас растение. предлагаемых впервые нашей фирмой. Мно- Предлагаем также Вашему вниманию написанную нами книгу Drzewa гие из них это сорта и...»

«95/2010-79336(1) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ К. Маркса ул., д.25, г. Курск, 305004 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ город Курск Дело № А35 –4761/2010 24 сентября 2010 года Резолютивная часть решения объявлена 22.09.2010. Полный текст решения изготовлен 24.09.2010. Арбитражный суд Курской области в составе председательствующего судьи Морозовой М.Н., судей Малаховой И.Н., Коротких О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания...»

«Страницы Единой теории Поля Олег Ермаков За Луной Вселенной нет Вернуть Мир очам нашим — вернуть древний взгляд на него Взгляд новой науки на Мир, иль Вселенную, как изотропный и в сути своей пустой мешок без центра и краев — ложен. Ведь чтя сис|темность оплотом Вселенной, Вселенную не зрит системой она: колесом на оси как Причине. Но им, Колесом с Осью мощной, зрил Мир Пифагор. По нему, Мир как внешняя бренному оку реальность — ему объективная — первая сфера из сущих восьми, чья владыка —...»

«Autodesk Руководство по лицензированию ©2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved.Без специального разрешения корпорации Autodesk воспроизведение данной публикации или какой-либо ее части воспрещается в любой форме, любыми способами и для любых целей. Перепечатка определенных материалов, включенных в данную публикацию, осуществляется с разрешения владельца авторских прав. Товарные знаки The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or...»

«МИНСК ХАРВЕСТ УДК 133 ББК 86.391 В 17 Автор-составитель Любовь Орлова Охраняется законом об авторском нраве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона бу­ дут преследоваться в судебном порядке. В 17 Ванга. Новый взгляд/Любовь Орлова.—Мн.: Харвест, 2007.— 448 с. ISBN 978-985-13-8912-0. Книга посвящена всестороннему исследованию феномена Ван­ ги и содержит краткое жизнеописание великой болгарской проро­ чицы и...»

«КАРАЧАГАНАК: 3 КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОГИДРАТЫ: РЕАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ УЧЕНЫЙ, ПРАКТИК, ОРГАНИЗАТОР 1/08/2013 № 16 (264) ИНТЕРВЬЮ | Павел Богомолов, Григорий Волчек КОМПАНИЯ | Сергей Свертнев Дипломатия, бизнес Реструктуризация: новые и национальные интересы России возможности В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ПРИНЯТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ МИХАИЛОМ БОГДАНОВЫМ РЕШЕНИЯ О ПЛАНЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ПЕРЕЕЗДЕ...»

«FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI INTERNATIONAL SKI FEDERATION INTERNATIONALER SKIVERBAND МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЫЖНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТОМ IV ОБЩИЕ ПРАВИЛА СКОРОСТНОЙ СПУСК СЛАЛОМ ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ СУПЕР-ГИГАНТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ КО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (МПЛС) ПРИНЯТЫ НА 48-М МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЫЖНОМ КОНГРЕССЕ, КАНГВОНГЛАНГ...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/7/AGO/2 11 November 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Седьмая сессия Женева, 9 - 19 февраля 2010 года ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 В) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Ангола Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в...»

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ДОКЛАД (Научная автобиография) Май 2009 года, Санкт-Петербург 2 мая 2009 года мне исполнилось 60 лет. Согласно статистическим данным в России мужчины в среднем уже покидают этот мир. Поэтому есть смысл подводить итоги. Кроме того, когда-то была традиция профессорам делать юбилейный доклад с некоторыми самооценками в форме научной биографии. Это не только поучительно для молодежи, но и признание некоторых ошибок, что важно для сверстников. Мне удалось присутствовать на 50-летии...»

«БЛАЖЕНСТВО Я МИНУТ ЛОВЛЮ. 1 2 Любовь и грусть — подружки две. Стихия нежная — любовь.* Ну что ж, и пусть в моей душе. И страсть, пылающая цветом, То от любви пылаю светом, И так все озаряешь светом. А то от грусти за советом Стихия нежная — любовь. Иду опять к любви. А у нее все просто — Любовь, любовь — мгновенья жизни. любить! Когда любовь, там нежность есть Не думать, не страдать, а жить! И выдержка, и вдохновенье, Слегка, быть может, погрустить, А грубости нет места здесь. Любить. И...»


 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.