WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 


Pages:   || 2 | 3 |

«.И. СТБАЕВ атындаы АЗА ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ ЫЛЫМИ КІТАПХАНА азастан алымдарыны биобиблиографиясына материалдар Жиенлов Серазы Ахметлы АЛМАТЫ 2013 Жиенлов Серазы ...»

-- [ Страница 1 ] --

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

.И. СТБАЕВ атындаы АЗА

ЛТТЫ ТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ЫЛЫМИ КІТАПХАНА

азастан алымдарыны биобиблиографиясына

материалдар

Жиенлов

Серазы Ахметлы

АЛМАТЫ 2013

Жиенлов Серазы Ахметлы (азастан

алымдарыны биобиблиографиясына материалдар) /

раст.:Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж. - Алматы:

азТУ. - 2013. - 197б.

Басылыма жауапты:

Хусаинова.Б.

Жауапты редактор:

Исаева А.Т.

растырушылар:

Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж.

© Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж. растырушылар,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И. САТПАЕВА

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана Джиенкулов Сергазы Ахметович АЛМАТЫ Джиенкулов Сергазы Ахметович (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана) /Сост. Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж. - Алматы: КазНТУ. - 2013. - 197 с.

Ответственный за выпуск:

Хусаинова К.Б.

Ответственный редактор:

Исаева А.Т.

Составители:

Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж.

© Шабанбаева Э.Н., Болысбекова Р.Ж. составители,

ОЫРМАНДАР НАЗАРЫНА

азастан алымдарыны биобиблиографияcы сериясына кіретін бл крсеткіш техника ылымдарыны докторы, профессор Биобиблиографияа алымны мірі мен ебектерін сипаттайтын мліметтер, оны ебектері жне ол туралы дебиеттер енгізілген.

Крсеткіш материалдары хронологиялы тртіппен орналасан.

Оырманны пайдалануына ыайлы болу шін, кмекші ралдар:

- бірлескен авторлар крсеткіші;

- деректер крсеткіші;

- ебектерді ліпбилік крсеткіші берілген.

Крсеткіштерде сілтемелер хронологиялы крсеткіштегі ебектерді рет санымен берілген.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель посвящен доктору технических наук, профессору, академику Международной академии транспорта, академику Национальной академии наук транспорта и машиностроения Республики Казахстан Джиенкулову Сергазы Ахметовичу Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, его публикации и литературу о нем.

Материал в указателе расположен в хронологическом порядке.

Для удобства пользования даны вспомогательные указатели:

- именной указатель соавторов;

- указатель заглавий источников;

- алфавитный указатель трудов.

В алфавитном указателе трудов, именном указателе соавторов, указателе заглавий даются ссылки на порядковые номера работ, помещенных в хронологическом указателе трудов.

Техника ылымдарыны докторы, Халыаралы клік академиясыны академигі, азастан Республикасыны лтты машинажасау жне клік ылым академиясыны академигі Жиенлов Серазы Ахметлыны мірі мен Серазы Ахметлы Жиенлов 1933 жылды азанында Алматы аласында дниеге келді.

1942-1953 жж. Алматы жне Талдыоран 1952-1953 жж. Алматы облысы Талар аласындаы 1953-1959 жж. Н.Э. Бауман атындаы Мскеу 1953 ж. Мскеу облысындаы Волоколамск 1955 ж. Челябинск трактор зауытында мр 1959 ж. Металлургиялы зауыттарды мемлекеттік институтында техникконструктор болды.

1959-1962 жж. аза химия-технологиялы 1960 ж. Шымкент химия-технологиялы 1962 ж. Білім жне ылым Министрлігінде 1962-1964 жж. В.И. Ленин атындаы аза 1964-1967 жж. аспирант, М.В. Ломоносов атындаы 1965 ж. М.В. Ломоносов атындаы Одесса 1966 ж. КСРО Жоары Кеесіне сайлау бойынша Одессадаы № 7 гітнасихат бекетіні мегерушісі.

1967 ж. Техника ылымдарыны кандидаты 1968 ж. «Техника ылымдарыны 1967-1998 жж. "Техникалы ылымдар" атты 1968-1969 жж. В.И. Ленин атындаы аза 1968 ж. В.И. Ленин атындаы аза 1968-1978 жж. аза КСР ылыми-техникалы 1969 ж. Чехословакия, Венгрия (Прага, 1969-1974 жж. В.И. Ленин атындаы аза 1970 ж. "Ерен ебегі шін" медалімен 1972 ж. БЛКЖО ОК жастарды ылымитехникалы шыармашылыы 1972 ж. Поляк Халы Республикасыны 1972 ж. КСРО ЖАК тарапынан "доцент" 1973-1976 жж. В.И. Ленин атындаы аза 1973 ж. Болжау жніндегі ылымитжірибелік конференцияларды 1975 ж. – осы "Ктергіш кліктік машиналар" кезге дейін ылыми мектебіні жетекшісі.

1975 ж. азКСР Т тарапынан скемен аласында ткен ылымитехникалы конференцияны 1975-1991 жж. "Ктергіш кліктік машиналар" 1975 ж. Мскеу тау-кен институтындаы 1976 ж. В.И. Ленин атындаы аза 1976-1979 жж. Алматы теміржол клігі инженерлері 1978 ж КСРО Жол атынастары министрлігі 1979 ж. Магдебургтегі (Германия) ктергішкліктік машиналар бойынша 1979-1998 жж. аза лтты техникалы университетіндегі "Ктергішкліктік машиналар жне 1980-1991 жж. КСРО мемлекеттік ылым жне 1981-1992 жж. Ктергіш-кліктік техника саласы бойынша Бкілодаты ылымитжірибелік конференцияа атысты 1982 ж. Алматы аласындаы "Ктергішкліктік техника" бойынша КСРО 1984 ж. Н.Э. Бауман атындаы Мскеу 1984 ж. "КСРО жоары білім беру ісіндегі 1986 ж. "профессор" ылыми дрежесі 1986 ж. "КСРО нертапышы" атаы берілді, 1986-1991 жж. "Ктергіш-кліктік машиналар" 1988 ж. Дрезден (Германия) аласында 1988 ж. В.И. Ленин атындаы аза 1988-1991 жж. аза Мемлекеттік Сулет рылыс 1989 ж. "Ктергіш-кліктік машиналар" 1991-2003 жж "Ктергіш-кліктік машиналар" 1992 ж. "Ктергіш-кліктік машиналар жне 1993 ж. Ресей клік академиясыны 1994-1997 жж..И. Стбаев атындаы аза университетіндегі "Ктергішкліктік машиналар" мамандыы 1994 ж. Югославиядаы "Ктергіш-кліктік 1994 ж..И. Стбаев атындаы аза 1994 ж. Тркиядаы "Ктергіш-кліктік 1995 ж Халыаралы клік академиясыны 1995-1997 жж. аза клік жне коммуникациялар академиясындаы "Ктергішкліктік, рылыс-жол машиналары" 1995 ж. азастан Республикасыны 1995 ж. "азастан Республикасыны 1996 ж. "Ктергіш-кліктік техника" 1998-1999 жж..И. Стбаев атындаы аза 1998 -2013 жж..И. Стбаев атындаы аза университетіндегі "Ктергішкліктік машиналар жне 1998-2013 жж. азастан-Ресей Халыаралы 1998 ж. азастан-Ресей Халыаралы 1998-2005 жж. Техникалы колледждерді 1998 ж. РФ Президентіні жарлыымен 1999-2002 жж. М.Т. Тынышпаев атындаы аза 1999-2005 жж. азастан Республикасыны Білім "азастанны жоары мектебі"Поиск-Ізденіс» Республикалы 2003 ж. И.В. Лихачев атындаы медальмен 2003-2006 жж. Ресей Федерациясыны "Ктергішкліктік, рылыс-жол машиналары" 2003-2006 жж. М.Т. Тынышпаев атындаы аза 2004 ж..И. Стбаев атындаы аза 2005 ж. "азастан Республикасы 2005 ж. азастан Республикасы Білім жне 2005 ж. Байоыр аласы кімшілігіні 2005 ж. Байоыр аласыны "Ебек 2007 ж. апшаай аласыны 40 жылды 2007-2009 жж..И. Стбаев атындаы аза 2008 ж. "Астанаа 10 жыл" (№ 20755) 2009 ж. "КазТУ ардагері" (13.11.2009 ж.) 2009 ж. "International symposium on engineering and architectural sciens of Balkan, Caucasus and Terkic repablics" халыаралы симпозиумыны атысушысы (Тркия, Спарта).

2011 ж. Баку аласы "Машиностроение" журналыны редакция аласыны 2012 ж. "Ресейді ататы алымдары" тсбелгісімен марапатталып, Ресей Жаратылыстану Академиясы Президиумыны шешімімен (№ алымдары" атты энциклопедияа атысушы кулігі берілді.

2012 ж. "азастан Республикасыны академиясы" атты ылыми мекемені йымдастырып, оны президенті 2012 ж. азастан Республикасыны академиясыны академигі болып 2012 ж. 31-томды азаша-орысша жне терминологиялы сздікті 8-ші 2013 ж. "ылыми мектепті негізін салушы" медалімен марапатталып, Ресей Жаратылыстану Академиясы Президиумыны шешімімен кулік 2013 ж..И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университетінде "Ктергіш-кліктік машиналар жне гидравлика" кафедрасыны профессоры Жиенлов Серазы Ахметлы атындаы зертхана Основные даты жизни и деятельности Джиенкулова Сергазы Ахметовича - доктора технических наук, профессора, академика Международной академии транспорта, академика Национальной академии наук транспорта и машиностроения Республики Казахстан Джиенкулов Сергазы Ахметович родился 29 октября 1933 года в г. Алматы.

1942-1953 гг. учеба в школах Талдыкорганской и 1952-1953 гг. окончил среднюю школу города 1953-1959 гг. студент Московского высшего 1953 г. руководитель студенческого отряда 1959 г. техник-конструктор в Московском 1959-1962 гг. старший преподаватель Казахского 1960 г. руководитель студенческого отряда 1962 г. организатор первой выездной 1962-1964 гг. старший преподаватель Казахского 1964-1967 гг. аспирант, преподаватель кафедры 1965 г. руководитель студенческого отряда 1966 г. заведующий агитпунктом № 1967 г. защита диссертации на соискание 1967-1998 гг. редактор научно-технического 1968 г. старший преподаватель кафедры 1968-1978 гг. член президиума научнотехнического общества КазССР, 1968-1969 гг. заместитель декана энергетического 1969-1974 гг. декан энергетического факультета 1970 г. награжден медалью «За доблестный 1972 г. лауреат премии научнотехнического творчества молодежи 1972 г. стажировка в Краковской горной 1972 г. присвоение ВАКом СССР ученого С 1975 г. по руководитель научной школы настоящее время «Подъемно-транспортные 1975 г. организатор научно-технической 1975-1991 гг. член УМО СССР «Подъемнотранспортные машины».

1975 г. стажировка зав. кафедр. «Горные 1976 г. ответственный секретарь приемной 1976-1979 гг. проректор по учебной работе 1978 г. обладатель премии Министерства 1978 г. организатор Первой Всесоюзной 1979 г. участник Пятой Международной 1979-1998 гг. организатор и заведующий кафедрой «Подъемно-транспортных 1980-1991 гг. член Государственного Комитета по 1981 - 1992 гг. участник Всесоюзной научнопрактической конференции по 1982 г. организатор выездной сессии УМО 1984 г. защита диссертации на соискание 1984 г. награжден нагрудным знаком «За 1986 г. присвоение ВАКом СССР ученого 1986 г. присвоено звание «Изобретатель 1986-1991 гг. член специализированного совета 1988 г. участник Восьмой Международной 1988-1991 гг. член специализированного совета 1989 г. член специализированного совета 1991-2003 гг. член УМО Российской Федерации 1993 г. избран академиком Российской 1994-1997 гг. председатель диссертационного 1994 г. организатор выездной комиссии по 1995 г. избран академиком Международной 1995-1997 гг. член специализированного совета специальности "Подъемнотранспортные, строительнодорожные машины" при Казахской 1995 г. член Республиканской рабочей 1995 г. награжден знаком «За отличные 1998-1999 гг. заместитель председателя С 1998 г по профессор кафедры «Подъемнонастоящее время транспортных машин и гидравлики»

С 1998 г по ректор Казахстано-Российского настоящее время Международного Университета 1998 г. организовал открытие филиала 1998-2005 гг. организовал открытие колледжей 1998 г. «Ветеран труда» на основании 1999-2002 гг. член специализированного совета специальности «Подъемнотранспортные, строительнодорожные машины» при Казахской 1999-2005 гг. член редколлегии Республиканского 2003 г. награжден медалью им. И.В.

выдано удостоверение Международной Академии Транспорта в 2003-2006 гг. ассоциированный член УМО Российской Федерации «Подъемнотранспортные и строительнодорожные машины».

2003-2006 гг. зам. председателя специализированного совета по защите докторских 2004 г. награжден медалью «Айрыкша 2005 г. награжден нагрудным знаком «За 2005 г. награжден знаком «За значительный 2005 г. выдано удостоверение № 31316 от 2007-2009 гг. председатель диссертационного 2008 г. награжден юбилейной медалью « 2009 г. выдано удостоверение «КазТУ Caucasus and Terkic repablics» Турция, Спарта. – 2009.

2011 г. член редакционной коллегии журнала «Машиностроение». (г.

2012 г. награжден нагрудным знаком «Выдающиеся ученые России» и выдано удостоверение участника основании решения Президиума 2012 г. организовал Учреждение науки Республики Казахстан», где избран 2012 г. избран Академиком Национальной академии наук машиностроения и транспорта Республики Казахстан.

2012 г. главный редактор 8-го тома нового издания 31-томного казахскорусского и русско-казахского отраслевого терминологического 2013 г. награжден медалью «Основатель решения Президиума Российской Академии естествознания.

2013 г. открытие лаборатории имени профессора Джиенкулова С.А. на кафедре «Подъемно-транспортных машин и гидравлики» Казахского университета им К.И. Сатпаева.

Жиенлов Серазы Ахметлы техника ылымдарыны докторы, профессор, азастан Республикасы лтты машинажасау жне клік ылым академиясыны, Ресей клік академиясыны Жиенлов Серазы Ахметлы (Ахмет-Слтанлы) жылды 29 азанында Алматы аласында дниеге келген.

1953 жылы Серазы Ахметлы Мскеудегі Н.Э. Бауман атындаы жоары техникалы училищесіні «Кліктік машина жасау» факультетіні «Локомотив жасау»

мамандыы бойынша оуа тседі. Аталан оу орнын жылы «Ктергіш-кліктік машиналар мен ондырылар»

мамандыы бойынша білім алып, «инженер-механик»

маманы болып бітіреді з ебек жолын Челябинск трактор зауытында жне Мскеу мемлекеттік институтында «Гипромез»

металлургиялы зауыттарын жобалау ісімен бастаан еді.

Онда ол Баку аласыны быр жасау зауыты шін автоматтандырылан желісін жне Ижевский мотоцикл зауыты шін конвейер – оймасын жобалады.

1959-1962 жылдар аралыында Серазы Ахметлы кезекті мамандыыны су кезеін бастан ткерді. Шымкент аласына жмыса шаырылып, аза химия-технологиялы институтында оытушы болып ызмет атарды. 1962 жылы Алматыа айта оралып, 1964 жыла дейін В.И. Ленин атындаы аза политехникалы институтында оытушы болып ызмет атарды.

ылым жолына тсіп, рлеуді маыздылыын тсінген Серазы Ахметлы 1964 жылы М.В. Ломоносов атындаы Одесса технологиялы институтыны аспирантурасына тседі. Бл оу орнында білім ала жріп, ататы профессор П.Н. Платонов басаран «Кешенді механизациялау жне ндірісті автоматтандыру» кафедрасында оытушы болып жмыс жасайды.

«Техникалы ылымдар кандидаты» ылыми атаын алып, диссертация орааннан кейін Серазы Ахметлы В.И.

Ленин атындаы аза политехникалы институтына айта оралады. Алматы энергетика жне байланыс институтыны рылуына негіз болан азПТИ-дегі е ірі факультетті бірі болып саналатын «энергетика» факультетіне декан болып таайындалады. 1964-1972 жылдар аралыында Серазы Ахметлы азастан жас алымдар кеесіні траасы болып ызмет атарды.

1973 жылы Серазы Ахметлы «Кліктік жне тау-кен машиналары» кафедрасына мегеруші болып таайындалып, здеріні ылыми мектептерін ашан мамандарды докторлы диссертацияларын дайындаан жне ораан ірі ылыми семинарды йымдастырды.

1977 жылы Серазы Ахметлы айтадан рылан Алматы теміржол клігі инженерлері институтына оу істері бойынша проректор болып жіберіліп, ол жерде ол зін ылым мен білімні ірі йымдастырушысы ретінде крсете білді.

Оны ажырлы ебегіні арасында оытушыларды з дегейіндегі сапасын арттыран шыармашылы профессороытушыларды жымы алыптасты. Оны бастамасымен жаа факультеттер, кафедралар, мамандытар, зертханалар ашылды.

С.А. Жиенлов 1979 жылы В.И. Ленин атындаы азПТИ-ді «Ктергіш-кліктік машиналар жне гидравлика» кафедрасын рып, оны 1998 жыла дейін басарды. Аталан уаыт аралыында кафедра кешенді механизациялау жне ауымды ебек процестері бойынша жздеген инженерлерді, сонымен бірге жоары білікті мамандарды - техника ылымдарыны кандидаттары мен докторларын дайындап шыарды. 1984 жылы Н.Э. Бауман атындаы МЖТУ-де ірі алымдар М.П. Александров пен Л.Н.

Колобовтарды жетекшілігімен ылымны тере де иын жолдарынан тті. Техника ылымдары докторы атаын алу шін докторлы диссертация орап, 1986 жылы Серазы Ахметлына «Профессор» ылыми атаы берілді. Ол азастандаы ктергіш-кліктік машиналар саласындаы тыш ылым докторы, сондай-а Мскеудегі Н.Э. Бауман атындаы жоары техникалы училищесіні тлектері арасынан шыан КСРО-даы машинажасау, клік машиналары саласыны бірінші ылым докторы.

Айта кету керек Серазы Ахметлы.И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университетінде екі мамандыты «Ктергіш-кліктік машиналар жне гидравлика» жне «Баспаханалы машиналар»

кафедраларыны ашылуына себепші, рі бастамашы болды.

1998 жылы Серазы Ахметлы бгінде аза инженерлік жне аржы-банк академиясы деп аталатын азастан-Ресей халыаралы университетін рды жне оны ректоры болды. азіргі кезде осы аталан академияны президенті ызметін оса атарып келеді. Оны басшылыымен Алматы экономика жне азіргі технологиялар колледжі рылды.

Сондай-а Серазы Ахметлы Байоыр, Талдыоран, апшаай, ызылорда, Арал алаларында техникалы колледждерді ашылуына да бастамашы болды.

С.А Жиенлов ктергіш-кліктік машина жасау саласындаы «Аынды-ндірістік жйелерді кешенді механикаландырылуы жне автоматтандырылуы» ылыми мектепті де негізін салушы. Осы себепті 2013 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясы оан «ылыми мектепті негізін салушы» деген рметті ататы берді. Оны ылыми жетекшілігімен 40 ылым кандидаттары жне 13 ылым докторлары, 4 PhD докторлары з диссертацияларын орады.

Жргізілген зерттеулер нтижесінде 500-ден астам ылыми жмыс, оны ішінде 5 монографиясы жары крді.

Жмыстарыны жаашылдыы азастан мен Ресейді авторлы куліктері мен патенттері арылы малданан.

Сондай-а, Серазы Ахметлы 2000 жылы жары крген 31 томды аза–орыс жне орыс-аза ылыми салалы терминологиялы сздікті авторларыны бірі, рі 8-ші томны сарапшылар аласыны мшесі, ал жуы арада айта жары кретін кптомды сздікті 8 томыны бас редакторы.

Республикасыны жас алымдары кеесіні траасы бола отырып бірнеше рет «ылым-2030» Халыаралы жас алымдарды, студенттерді жне оушыларды ылымитехникалы конференцияларын йымдастырып, оан шетелден, Ресейден, ырызстаннан, зербайжаннан атысушылар келді.

Серазы Ахметлы азастан Республикасыны отынэнергетикалы кешеніні басым баыттары бойынша ылыми зерттеу жмыстарыны лтты бадарламаларыны Республикасыны тау-кен, мнай ндіру, машина жасау жне халы шаруашылыыны баса да салаларындаы аымдындірістік жйелерді кешенді механизациялау жне автоматтандыру саласындаы белгілі маман.

Профессор С.А. Жиенлов. жасаан ылыми жмыстарыны нтижесін халыаралы ылыми оамдасты мойындады. 1993 жылы Жиенлов С.А. Ресей Клік Академиясыны академигі (Санкт-Петербург.), жылы Халыаралы Клік Академиясыны академигі, жылы азастан Республикасыны лтты машинажасау жне клік ылым академиясыны академигі болып сайланды.

.И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университетінде «Ктергіш-кліктік машиналар», «Тау-кен машиналары», «Машинажасау», «Металлургия»

мамандытары бойынша техникалы ылымдар кандидаты жне докторы ылыми дрежесін алу жніндегі арнайы Кеес рылып, оан траалы етті.

Жиенлов С.А «Ерен ебегі шін», «Астанаа 10-жыл», «Байоыр» арыш аймаын ру жне дамытудаы сіірген ебегі шін», Ресей Федерациясы Президенті кімшілігіні «Байоырды 50 жылдыы рметіне», Халыаралы клік академиясыны Лихачев атындаы, КСРО ХШЖК кміс медалімен; «Р ылымды дамытудаы ебегі шін», «КСРО жоары білім саласындаы табысты ебегі шін», «КСРО нертапышы» медальдарымен марапатталды. азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігіні, минералды шикізат жне энергетика Министрлігіні, КСРО Жоары Кеесі Президиумыны, КОКП Орталы Комитетіні, КСРО Министрлер Кеесіні, БЛКЖО омырау белгілеріменен марапатталды. КСРО жол атынастары Министрлігі сыйлыыны иегері. С.А. Жиенлов - БЛКЖО ЖТШ лауреаты; азастан Республикасы Президенті алыс хатыны иегері. «апшаай аласыны рметті ардагері»

жне РФ Президентіні 07 мамыр 1995 жылы жарлыына ататарыны иегері.

2012 жылы Профессор, академик Серазы Ахметлы Жиенловты шыармашылы жне ебек ызметін баалау крсеткішіні бір здік лгісі ретінде «азастан алымдары»

энцеклопедиялы анытамалыында, «Ресей алымдары»

энцеклопедиясында мірбаяны жары крді.

Серазы Ахметлы болашаты тек балаларыны баыттынан ана емес, з Отаныны баыта толы келешегінен кретін керемет абзал азамат. Автор ретінде аза жне орыс тілдерінде еркін алам тербеуінде. Оны отансйгіштігіні бір белгісі, шыармашылы ызметіні ркендеуінде.

Серазы Ахметлы «Алматы-махаббатым мені» атты нні авторы. 2011 жылы «Жректен шыан жыр-жауар»

атты ле-жырлар жинаы басылып шыты, таы да екі кітабы баспаа зірленуде. Олар туан жерге, табиата, патриотизмге, жаын жандара, шкірттерге жне замандастара арналан жрекжарды туындылардан трады.

Бейсенова.А.С.

Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии машиностроения и транспорта Республики Казахстан и Российской академии транспорта Сергазы Ахметович Джиенкулов родился 29 октября 1933 года в г. Алматы.

В 1953 году поступил в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана на факультет «Транспортного машиностроения» и получил квалификацию инженермеханик по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование», окончил в 1959 году.

Трудовая деятельность Джиенкулова С.А. началась на Челябинском тракторном заводе и Московском государственном институте по проектированию металлургических заводов – «Гипромез», где он спроектировал автоматизированную линию для трубопрокатного завода г. Баку.

С 1959 года по 1962 год находился на преподавательской работе в Казахском химико-технологическом институте (г.

Шымкент), с 1962 года по 1964 год – в Казахском политехническом институте. В 1964 году поступил в аспирантуру Одесского технологического института имени М.В. Ломоносова, где одновременно, сочетая учебу, работал преподавателем кафедры «Комплексная механизация и автоматизация производства», возглавляемая известным профессором П.Н. Платоновым.

После окончания аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, политехнический институт им. В.И. Ленина, где назначается деканом энергетического факультета, который являлся самым крупным факультетом КазПТИ им. В.И. Ленина, на базе которого был создан Алматинский институт энергетики и связи.

В 1973 году избран заведующим кафедрой «Транспортных и горных машин», где он организовал крупный научный семинар, благодаря которому подготовили и защитили докторские диссертации выдающиеся ученые, которые позднее создали свои научные школы.

В 1977 году С.А. Джиенкулов был направлен на работу проректором по учебной работе во вновь созданный Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта. По его инициативе открылись новые факультеты, кафедры, специальности и лаборатории.

С.А. Джиенкулов в 1979 году возглавил созданную им кафедру «Подъемно-транспортные машины и гидравлика» в КазПТИ, которой руководил по 1998 год. Кафедра в течение указанного периода выпустила сотни инженеров по комплексной механизации и автоматизации трудоемких процессов, а также высококвалифицированных специалистов – кандидатов и докторов технических наук.

В 1984 году в МВТУ им. Н.Э. Баумана он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук под руководством крупнейших ученых – М.П. Александрова и Л.Н. Колобова и в 1986 году ему присвоено звание «Профессор». Он стал первым доктором технических наук Казахстана в области подъемнотранспортного машиностроения, а также первым доктором в области машин непрерывного транспорта в СССР по машиностроению среди выпускников Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана Казахстана.

В Казахском национальном техническом университете им. К.И. Сатпаева по его инициативе были открыты две новые специальности и соответственно кафедры: «Подъемнотранспортные машины и гидравлика», «Полиграфические машины», где в настоящее время работает профессором.

В 1998 году С.А. Джиенкулов создал КазахстаноРоссийский международный университет, который был переименован в Казахскую инженерную, финансовобанковскую академию, где является Президентом по сей день.

Под его руководством создан Алматинский колледж экономики и современных технологий, а также колледжи в городах Талдыкорган, Кызылорда, Капшагай, Байконур, Аральск для подготовки специалистов по техническим специальностям.

Джиенкулов С.А. основал научную школу «Комплексная механизация и автоматизация поточно-производственных систем» и в 2013 году решением Российской Академии Естествознания ему присвоено Почетное звание «Основатель научной школы». Под его научным руководством защитили диссертации по техническим специальностям 40 кандидатов наук и 13 докторов наук и 4 PhD доктора.

опубликовано более 500 работ, в том числе 5 монографий.

Новизна работ подтверждена 85 авторскими свидетельствами и патентами Казахстана и России.

Джиенкулов С.А. является одним из авторов 31-томного казахско-русского и русско-казахского отраслевого терминологического словаря, изданного в 2000 году, был членом редколлегии 8-го тома и является главным редактором 8-го тома нового издания данного словаря, издание которого планируется в ближайшее время.

Будучи председателем совета молодых ученых Республики Казахстан Джиенкулов С.А. является организатором ряда Международных научно-технических конференций молодых ученых, студентов и учащихся «НАУКА-2030», в которых принимают участие зарубежные ученые России, Кыргызстана, Азербайджана и ученые Казахстана.

Джиенкулов С.А. принимает активное участие в национальных программах НИР по приоритетным направлениям топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. Он является известным специалистом в области комплексной механизации и автоматизации поточно-производственных систем в горнорудной, нефтедобывающей, машиностроительной и других отраслях народного хозяйства Республики Казахстан.

В 1993 году Джиенкулов С.А. избран академиком Российской академии транспорта (г. Санкт-Петербург), в 1995 году – Международной академии транспорта, в 2012 – Национальной академии наук машиностроения и транспорта Республики Казахстан.

По предложению Джиенкулова С.А. в Казахском национальном техническом университете им. К.И. Сатпаева были созданы специализированные Советы по защите диссертаций по присуждению ученой степени кандидата и доктора технических наук: «Подъемно-транспортные машины», «Горные машины», «Машиностроение», «Металлургия», председателем которых он являлся.

В 2012 году Джиенкулов С.А. организовал учреждение науки «Национальная академия наук машиностроения и транспорта Республики Казахстан» и является президентом академии.

Джиенкулов С.А. награжден: медалью «За доблестный труд», «10 лет Астаны», за заслуги в становлении и развитии:

космодрома «Байконур» «В честь 50-летия Байконура»

решением администрации Президента РФ, ВДНХ СССР, президиумом МАТ медалью им. И.В. Лихачева, «Изобретатель СССР», почетными грамотами и нагрудными знаками: «Отличник народного образования РК и СССР, за заслуги в развитии науки РК, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЛКСМ, лауреат НТТМ, благодарностью Президента РК – Н.А. Назарбаева, «Основатель научной школы» Республики Казахстан и Российской Федерации. Является почетным ветераном города Капчагай и по указу Президента РФ № 471 от 07 мая года - почетным ветераном города Байконур. В 2012 году биография Сергазы Ахметовича опубликована в энциклопедическом справочнике «Ученые Казахстана» и энциклопедии «Ученые России».

Джиенкулов С.А. является патриотом своей родины, что подтверждается его творческой деятельностью, его способностью творить на казахском и русском языках. В году издан сборник стихов «От всего сердца», две книги находятся в печати, которые посвящены родной земле, природе, патриотизму, любви родным, близким, ученикам и соратникам. Написал песню «Алматы – любимый город».

Бейсенова.А.С.

ЕНБЕКТЕРДІ ХРОНОЛОГИЯЛЫ КРСЕТКІШІ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1. Определение длины ленточного конвейера на один привод / С.А. Джиенкулов, А.Д. Спицын // Геология и горное дело.- Алма-Ата: КазПТИ, 1964.- Вып. 1. С. 136-139.

2. Исследование некоторых параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов // Труды XXVІІІ научной конференции ОТИ им. М.В. Ломоносова.Одесса, 1966.

3. Исследование динамики пуска ленточных конвейеров на электрическом моделирующем устройстве / С.А. Джиенкулов, П.Н. Платонов // Тезисы докладов XXVІІІ научной конференции ОТИ им. М. Ломоносова.- Одесса, 1966.

4. О расстоянии между роликоопорами ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П.Н. Платонов // Технические науки. - Алма-Ата: КазПТИ, 1966.Вып. III. - С. 237-248.

5. Исследование некоторых оптимальных параметров ленточных конвейеров / П.Н. Платонов, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов.Алма-Ата, 1966. - Вып. ІІІ. - С. 249-255.

6. К вопросу определения расстояния между роликоопорами ленточного конвейера / П.Н. Платонов, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1966. - Вып. ІІІ. - С.

7. Исследование пусковых режимов мощных ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П.Н. Платонов // Детали машин и подъемно-транспортные машины. Киев: Техника, 1967. - Вып. 6. - С. 138-146.

8. Исследование пусковых режимов мощных ленточных конвейеров: Дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук / С.А. Джиенкулов. - Одесса: ОТИ, 1967. с.

9. К вопросу определения оптимального времени пуска ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П.Н.

Платонов // Детали машин и подъемнотранспортные машины. - Киев, 1967. - Вып. 6. - С.

10. К вопросу определения предельной длины ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П. Н. Платонов // Детали машин и подъемно-транспортные машины.

- Киев, 1967. - Вып. 9. - С. 120-125.

11. О расстоянии между роликоопорами ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П.Н. Платонов // Детали машин и подъемно-транспортные машины.Киев: Техника, 1967. - Вып. 9. - С. 138-146.

12. К вопросу сцепления баббита со сталью / М.К. Курмангалиев, Т.Х. Чормонов, Ш.Ш. Бектурсунов и др.

// Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата:

КазПТИ, 1967. - Вып. ІV. - С. 58-62.

13. О влиянии ультразвука на коэффициент трения баббитовых подшипников скольжения / Ш.Ш. Бектурсунов, М.К. Курмангалиев, Н.А. Кожамбердин и др.

// Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата:

КазПТИ, 1967. - Вып. ІV. - С. 63-68.

14. Определение максимальных динамических усилий ленты конвейерных установок методом электрического моделирования / П.Н. Платонов, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1967. - Вып. VI. - С. 85-93.

15. Методические указания и семестровые задания по курсу "Строительные машины" / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев. - Алма-Ата, 1969. - Ч. І. - 19 с.

16. Методические указания и семестровые задания по курсу "Строительные машины" / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев.- Алма-Ата, 1969.- Ч. ІV. - 19 с.

17. Об определении предельной длины уклонных ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, П.Н. Платонов // Технические науки: Сб. науч. трудов.- АлмаАта: КазПТИ, 1969. - Вып. VI-VII. - С. 139-144.

18. Определение оптимального передаточного числа механизма привода ленточных конвейеров / С.А.

Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов.

- Алма-Ата: КазПТИ, 1969. - Вып. VІІ. - С. 352-354.

19. К вопросу расчета предельной длины ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.С. Тлевлесов, Р.А.

Кабашев и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1969. - Вып. VІІІ-ІX. - С. 53-58.

20. Статистические характеристики законов распределения землеройно-транспортных машин / Р.А. Кабашев, И.П. Керов, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1969. - Вып.

VІІІ-ІX. - С. 131-139.

21. Анализ землеройно-транспортных машин с точки зрения динамического подобия / И.П. Керов, Р.А.

Кабашев, С.А. Джиенкулов // Технические науки:

Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1969. - Вып. VІІІ-ІX. С. 139-144.

22. Динамические уравнения идеально-упругой ленты ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Д.М. Серикбаев, А.С. Тлевлесов // Машиностроение. - АлмаАта: КазПТИ, 1970. - Вып. І. - С. 54-56.

23. Исследование динамики пуска ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.С. Тлевлесов // Труды Казахского политехнического института имени В. И.

Ленина: Сборник. - Алма-Ата, 1970. - Сб. № 31. - С.

24. О динамических уравнениях ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.С. Тлевлесов // Машиностроение. - Алма-Ата: КазПТИ, 1970. - Вып. І. - С. 52-54.

25. К решению дифференциального уравнения ленточных конвейеров на АВМ методом конечных разностей / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, В.М. Кулуншаков и др. // Машиностроение. - Алма-Ата: КазПТИ, 1970. - Вып. І. - С. 12-14.

26. Об определении предельной длины ленточных конвейеров / Р.А. Кабашев, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1970. - Вып. VІII- ІX. - С. 25-29.

27. К вопросу расчета предельной длины. Некоторые теоретические вопросы анализ информации при прогнозировании параметров машин / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Механизация вспомогательной работы на горных предприятиях: Матер. науч.-техн. совещаний. - Караганда, 1971. - С. 142-144.

28. Некоторые теоретические вопросы анализа информаций при прогнозировании параметров машин / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Материалы научно-технического совета по механизации вспомогательных работ на горных предприятиях Казахстана.Караганда: НТО, 1971. - С. 142-144.

29. Определение и прогнозирование основных параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Р.А.

Кабашев // Тезисы докладов XXІX научной конференции ОТИ им. М. Ломоносова. - М., 1971. - С. 12Пути снижения затрат погрузочно-разгрузочных и транспортных работ для доставки известняка с карьеров на завод / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Материалы научно-технического совета по механизации вспомогательных работ на горных предприятиях Казахстана.- Караганда: НТО, 1971. - С. 146Роль учебной комиссии и повышение успеваемости студентов / С.А. Джиенкулов, М. Комбаров // Материалы VІ учебно-методической конференции ППС КазПТИ. - Алма-Ата, 1971.

32. К вопросу определения стоимости ленты ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, А.С.

Тлевлесов и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1971. - Вып. XІ. - С. 79-84.

33. К решению дифференциального уравнения ленточных конвейеров на АВМ методом разделения переменных / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, В.М. Кулуншаков и др. // Машиностроение. - Алма-Ата:

КазПТИ, 1971. - Вып. IІ. - С. 9-11.

34. Пути снижения затрат погрузочно-разгрузочных работ из карьера на завод / С.Д. Тажибаев, С.А.

Джиенкулов // Республиканское совещание механизации: Тез. докладов. - Алма-Ата, 1971.

35. Инструктивно-механическая записка к курсовому проектированию по курсу "Подъемно-транспортные машины" для специальности мех. обор. металлургических заводов / С.А. Джиенкулов. - Алма-Ата, 1972.

36. К вопросу определенной стоимости ленты уклонных ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1972. - Вып. XI. С. 205-211.

37. К вопросу решения дифференциального уравнения ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов // Механика и математика. - Алма-Ата: КазПТИ, 1972. - Ч. 2. С. 206-219.

38. К определению некоторых параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Горное давление и технология подземной разработки:

Матер. Респ. науч.-техн. конференции. - Алма-Ата, 39. Транспортирующие машины: методические указания и семестровые задания по курсу ПТМ / С.А.

Джиенкулов. - Алма-Ата, 1972. - 19 с.

40. Энергетика жне жас маман / С.А. Джиенкулов // Социалистік азастан.- 1972. - 16 шілде.

41. "Учебная комиссия - помощник деканата" / Н.Х.

Баязит, М.И. Пак, Г.Ж. Даукеев и др. // Материалы VІІ учебно-методической конференции ППС КазПТИ. - Алма-Ата, 1972. - С. 84-85.

42. Анализ информации о параметрах строительных и горных машин и прогнозирование параметров машин / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Горное давление и технология подземной разработки: Матер.

Респ. науч.-техн. конференции. - Алма-Ата, 1973. С. 18-23.

43. К вопросу механизации очистки кассет на домостроительных комбинатах / С.А. Джиенкулов, Р.А.

Кабашев // Горное давление и технология подземной разработки: Матер. Респ. науч.-техн. конференции.Алма-Ата, 1973. - С. 23-25.

44. К вопросу оптимального расположения привода ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, О.С.

Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов.Алма-Ата, 1973. - Вып. 12. - С. 144-147.

45. К вопросу оптимизации углов наклона ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев, С.К.

Батабаев // Энергетика и электрификация.- АлмаАта: КазПТИ, 1973. - № 3. - С. 67-73.

46. К вопросу определения стоимости конвейерных установок / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата, 1973. Вып. 12. - С. 148-151.

47. К исследованию пусковых ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Горное давление и технология подземной разработки: Матер. Респ.

науч.-техн. конференции. - Алма-Ата, 1973. - С. 60К расчету стоимости ленты конвейерных установок при перемещении материалов вниз / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Технические науки: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1973. - Вып. 12. - С.

49. Комсомольская организация и активизация учебной и общественной деятельности студентов / С.А. Джиенкулов // Доклады VІ методической конференции КазПТИ. - Алма-Ата, 1973.

50. О методической работе на энергетическом факультете / С.А. Джиенкулов // Материалы учебнометодической конференции КазПТИ. - Алма-Ата, 1973. - Вып. 12. - С. 144-147.

51. О стоимости лент наклонных конвейерных установок / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1973. Вып. 12. - С. 151- 155.

52. Роль НПО в подготовке инженерных кадров / С.А.

Джиенкулов // Материалы учебно-методической конференции КазПТИ. - Алма-Ата, 1973.

53. Структура управления и организация учебного процесса в Краковской горной Академии (Польша) / С.А. Джиенкулов // Материалы учебнометодической конференции КазПТИ. - Алма-Ата, 54. К вопросу исследования сопротивлений движению ленты / С.К. Батаев, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 14.

55. Анализ и сравнение стоимости ленты и всей конвейерной установки / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 14. - С. 20-29.

56. Вероятностный расчет магистральных ленточных конвейеров как научная основа прогнозирования их параметров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, О.С.

Сыргалиев // Горное дело: Сб. науч. трудов. - АлмаАта: КазПТИ, 1974. - Вып. 10. - С. 52-62.

57. Взаимосвязь научно-исследовательской работы в качестве учебного процесса (на примере КазПТИ им.

В.И. Ленина) / С.А. Джиенкулов, Х. Иманбаев // Материалы ІX учебно-методической конференции ППС КазПТИ. - Алма-Ата, 1974.

58. Вывод трансцендентного уравнения и определения собственных функций для системы стационарной элеваторной установки в неустановившийся период загрузки рабочей ветви тягового органа / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Вопросы прикладной механики. - Алма-Ата, 1974. - С. 180-186.

59. Исследование неустановившихся стационарных элеваторных установок / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата, 1974. - Вып. 17. - С. 154-173.

60. Опыт применения ленточных конвейеров в шахтах и карьерах ПНР / С.А. Джиенкулов // Горное дело: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1974. - Вып. 10. С. 207-215.

61. Практика применения ленточных комбайнов в шахтах и карьерах ПНР / С.А. Джиенкулов // Горное дело. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 10. - С. 207-216.

62. К вопросу измерения скорости движущихся элементов ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, С.К.

Батаев, О.С. Сыргалиев и др. // Технические науки:

Сб. науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1974. - Вып.

63. К вопросу определения скорости движущихся элементов конвейерных установок / С.А. Джиенкулов, С.К. Батаев, О.С. Сыргалиев и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 17.

64. К вопросу исследования параметров машин математическими методами / Р.А. Кабашев, О.С. Сыргалиев, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата, 1974. - Вып. 17. - С. 22-27.

65. Прогнозная оценка конструкций строительных машин методом обобщенных числовых параметров на примере автокранов / Р.А. Кабашев, Ж.А. Оразаков, С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1974. - Вып. 17. - С.

66. К вопросу исследования некоторых параметров привода конвейерных установок / О.С. Сыргалиев, С.А.

Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов.

- Алма-Ата: КазПТИ, 1974. - Вып. 14. - С. 35-39.

67. Анализ значимости патентных решений при прогнозной оценке конструкций ленточных конвейеров / И.П. Керов, О.С. Сыргалиев, С.А. Джиенкулов и др. // Технические науки: Сб.науч. трудов. - АлмаАта, 1975. - Вып. 19. - С. 14-23.

68. Анализ характера изменения расстояний между роликоопорами в зависимости от угла наклона конвейера / С.А. Джиенкулов, К.М. Шураев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 18.

69. Вероятностный расчет параметров стационарных ковшовых элеваторов / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 15. - С. 62-70.

70. Исследование закономерности изменения дуги сцепления ленты конвейеров с роликами / С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 18. - С. 170-179.

71. К вопросу расчета погонного веса роликоопор ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата: КазПТИ, 1975. - Вып. 18. - С. 21-24.

72. Комплексный метод прогнозной оценки конструкции ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, О.С.

Сыргалиев // Прогрессивные конструкции, исследования и расчет конвейерных лент. - Свердловск, 73. О возможной высоте стационарных ковшовых ленточных элеваторов / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов.- Алма-Ата, 74. Определение предельной длины стационарных наклонных ковшовых ленточных элеваторов / С.А.

Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 16. - С. 15-20.

75. Прогнозная оценка патентных решений конструкций строительных машин на примере автокранов / С.А.

Джиенкулов, Р.А. Кабашев, Ж.А. Оразаков // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. Вып. 15. - С. 128-133.

76. Прогнозная оценка технического уровня конструкций ленточных конвейеров по комплексу сопоставимых параметров / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Зерноперерабатывающая промышленность. С. 37-42.

77. Расчет стрелы провеса ленты конвейерных установок с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 18. - С. 11-20.

78. Сравнительный анализ основных параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. Вып. 18. - С. 28-30.

79. Сравнительный анализ предельной длины ленточных конвейеров и элеваторов / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов.

- Алма-Ата, 1975. - Вып. 19. - С. 23-31.

80. Стохастические критерии подобия и их использование при статическом анализе и прогнозировании параметров машин непрерывного транспорта / С.А.

Джиенкулов, Р.А. Кабашев // Технические науки:

Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975.- Вып. 15. - С.

81. Энергетические показатели конвейеров с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов, С.К. Батаев, Д.А. Джумадилдаев // Технические науки: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата: КазПТИ, 1975. - Вып. 18. С. 24-27.

82. Методика определения предельных расстояний между роликоопорами ленточных конвейеров / С.А.

Джиенкулов, С.К. Батаев, М.Х. Саргужин и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 19. - С. 157-167.

83. Применение математических методов для решения прогнозирования параметров и конструкций подъемно-транспортных машин / Р.А. Кабашев, Ж.А.

Оразаков, О.С. Сыргалиев и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1975. - Вып. 19. С. 152-157.

84. Прогнозная оценка конструкции ленточных конвейеров на основе статического анализа патентных решений / И.П. Керов, О.С. Сыргалиев, С.А. Джиенкулов и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов.Алма-Ата, 1975. - Вып. 19. - С. 3-14.

85. Прогнозная оценка основных параметров и конструкций ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев, И.П. Керов и др. // Теория и практика прогнозирования в промышленности. - Ленинград, 1975. - С. 26-28.

86. Вероятностно-статистический расчет основных параметров ленточных ковшовых элеваторов / С.А.

Джиенкулов, И.И. Шмайс, Б.Т. Сазамбаева // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1976.Вып. 20. - С. 3-28.

87. Вопросы подобия и моделирования конвейерных и элеваторных установок с учетом вероятностностатического анализа их технических характеристик / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1976. - Вып. 20. С. 98-102.

88. Выбор "главного" параметра и определение значимости основных параметров и "моделей" ленточных ковшовых элеваторов / С.А. Джиенкулов, И.И.

Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов. Алма-Ата, 1976. - № 21. - С. 120-128.

89. Исследование рабочего процесса скоростного конвейера при установившемся движении / С.А. Джиенкулов, Р.Н. Таукелев, К.М. Шураев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1976. - Вып. 20.

90. Методика прогнозной оценки параметров и конструкций конвейерного транспорта и развития коллекторов в палеозой / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1976. - Вып. 21. - С. 8-21.

91. Методика прогнозной оценки параметров и конструкций конвейерного транспорта / С.А. Джиенкулов, О.С. Сыргалиев // Технические науки: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1976. - Вып. 21. - С. 111-113.

92. К вопросу расчета шага роликоопор ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, С.К. Батаев, М.Х. Саргужин и др. // Технические науки: Сб. науч. трудов. Алма-Ата, 1976. - Вып. 20. - С. 51-57.

93. Исследование динамических процессов в ленточных конвейерах / С.А. Джиенкулов, А.Н. Тюреходжаев // Материалы VІІІ науч.-техн. конф. механиков. - Алма-Ата: КазГУ, 1977.

94. Неустановившийся рабочий процесс материала на ленте конвейера / С.А. Джиенкулов, Р.Н. Таукелев, К.М. Шураев // Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины. - Алма-Ата, 1977. - Вып.

95. Планирование экспериментальных исследований пусковых и загрузочных режимов работы ленточных ковшовых элеваторов / С.А. Джиенкулов, И.И.

Шмайс // Подъемно-транспортные и строительнодорожные машины. - Алма-Ата, 1977. - Вып. XXІІ. С. 138-152.

96. Экономическая эффективность ленточных конвейеров с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, С.К. Батаев и др. // Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины.

- Алма-Ата, 1977. - Вып. XXІІ. - С. 11-15.

97. Верификация прогнозных решений в области транспортирующих машин на основе стохастического физического моделирования / С.А. Джиенкулов, Р.А.

Кабашев, Н.Т. Сурашов // Теория и практика прогнозирования в отраслях промышленности: Тр. Всесоюз. науч.-техн. конференции. - Ташкент, 1978.

98. Динамические вопросы в ленточных конвейерах / С.А. Джиенкулов, Т. Купенов, Н.Т. Сурашов // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемнотранспортной техники. - Алма-Ата: КазПТИ, 1978. С. 102-128.

99. Использование уравнений регрессии при проектировании ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Т.

Купенов, Н.Т. Сурашов // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемно-транспортной техники: Тр.

Всесоюз. конференции. - Алма-Ата, 1978. - С. 122Исследование износа ленты при эксплуатации конвейерных установок в условиях фосфорных заводов / С.А. Джиенкулов, С.К. Батаев // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемно-транспортной техники. - Алма-Ата: КазПТИ, 1978. - С. 126.

101. Перспективы развития и основы расчета параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемнотранспортной техники. - Алма-Ата: КазПТИ, 1978. С. 16-17.

102. Распространение волн и колебание ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.Н. Тюреходжаев // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемнотранспортной техники: Сб. науч. трудов. - АлмаАта: КазПТИ, 1978. - С. 117-121.

103. Динамические процессы ленточных конвейеров / А.Н. Тюреходжаев, С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Вопросы повышения эффективности эксплуатации и совершенствования конструкции подъемнотранспортной техники. - Алма-Ата: КазПТИ, 1978. С. 7-10.

104. Выявление перспективных типов конструкций узлов ленточных конвейеров на основе анализа патентных решений / С.А. Джиенкулов, Н.Т. Сурашов // Перспективы развития подъемно-транспортных машин:

Сб. науч. трудов. - Свердловск: НТО, 1979. - С. 16.

105. Методика расчета основных параметров физической вероятностной модели машин / С.А. Джиенкулов, Н.Т. Сурашов // Технология машиностроения. - Алма-Ата, 1979. - С. 101-106.

106. О нулевой настройке тензометрического моста переменного тока для измерений параметров ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, Б.К. Сиранов // Технология машиностроения. - Алма-Ата, 1979. - С.

107. О погрешности измерения величины натяжения конвейерной ленты тензометрическим способом / С.А.

Джиенкулов, Б.К. Сиранов // Технология машиностроения. - Алма-Ата, 1979. - С. 90-98.

108. Оценка ковшовых элеваторов по сопоставимым параметрам с целью их выбора / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, Б.Т. Сазамбаева // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб. науч. трудов. Алма-Ата: КазПТИ, 1979. - С. 44-51.

109. Решение дифференциального уравнения движения ленты конвейера с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов, М.И. Гудович, С.А. Алдашев и др.

// Расчет и конструирование машин и механизмов:

Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1979. - С. 19-25.

110. Анализ ленточных ковшовых элеваторов на основе патентной информации / С.А. Джиенкулов, Б.Т. Сазамбаева // Перспективы развития подъемнотранспортного машиностроения, средств комплексной механизации и автоматизации погрузочноразгрузочных и транспортно-складских работ/ Тез.

краев. науч.-техн. конф. - Красноярск, 1980. - С. 102.

111. Исследование процесса лоткообразования на переходных участках ленты конвейерных установок / С.А. Джиенкулов // Тезисы докладов и сообщений на XV научной конференции ППС КазПТИ. - АлмаАта, 1980. - С. 235-236.

112. К вопросу исследования динамики пуска ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов // Материалы ХV международной конференции по транспортировке сыпучих материалов. - Магдебург, 1980.

113. К вопросу об экспериментальных исследованиях ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х.

Саргужин // Перспективы развития подъемнотранспортного машиностроения, средств комплексной механизации и автоматизации погрузочноразгрузочных и транспортно-складских работ.Красноярск, 1980. - С. 102-103.

114. К вопросу исследования динамики пуска ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Новое в подъемно-транспортной технике: Сб. науч.

трудов. - Горький, 1980. - С. 64.

115. К вопросу исследования пусковых процессов ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Кузница инженерных кадров: Тр. XV научной конференции КазПТИ им. В.И. Ленина. - Алма-Ата, 1980. - С. 240-241.

116. Комплексное прогнозирование конструкций ленточных конвейеров с помощью удельных параметров / С.А. Джиенкулов, Р.А. Кабашев, Н.Т. Сурашов // Тезисы докладов и сообщений на XV научной конференции ППС КазПТИ. - Алма-Ата, 1980.- С. 243-245.

117. Методические указания к лабораторным работам по курсу ПТМ: Методические указания к курсовому проекту по ПТМ, манипуляторам и роботам / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, В.Е. Джундибаев. Алма-Ата, 1980. - 33 с.

118. Методические указания к семестровым работам по курсу "ПТМ" / С.А. Джиенкулов, Р. А. Кабашев, В.Е.

Джундибаев. - Алма-Ата, 1980. - 57 с.

119. Методические указания к семестровым работам по курсу "ПТМ" / С.А. Джиенкулов, В. Е. Джундибаев, М.Х. Саргужин. - Алматы, 1980. - 20 с.

120. Методические указания к семестровым работам по курсу "Подъемно-транспортные машины" / С.А.

Джиенкулов, Р.А. Кабашев, В.Е. Джундибаев. - Алма-Ата, 1980. - 57 с.

121. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Подъемно-транспортные машины" / С.А. Джиенкулов; Каз. политехн. ин-т, Каф. подъем.-трансп. и гидравл. машин. - Алма-Ата: КазПТИ, 122. Методические указания к курсовому проектированию по курсу ПТИ / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, В.Е. Джундибаев; Каз. политехн. ин-т, Каф.

подъем.-трансп. и гидравл. машин. - Алма-Ата: КазПТИ, 1980. - 33 с.

123. Основы расчета ленточных конвейеров по предельным параметрам / С.А. Джиенкулов // Механизация транспортных процессов погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на предприятиях Свердловской области: Сб. науч. трудов. - Свердловск, 1980. - С. 32-33.

124. Перспективы применения новых землеройных машин с инерционными роторами / С.А. Джиенкулов, Р.Н. Таукелев // Тезисы докладов и сообщений на XV научной конференции ППС КазПТИ. - АлмаАта, 1980. - С. 241-242.

125. Подъемно-транспортные машины: Метод. указания к семестровым работам / С.А. Джиенкулов, М.Х.

Саргужин, В.Е. Джундибаев.- Алма-Ата, 1980. - 21 с.

126. Прогнозирование конструкций рабочего органа ленточных ковшовых элеваторов / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Труды Всесоюзной научнотехнической конференции. - Екатеринбург, 1980. - С.

127. Прогнозирование рабочего органа ковшового элеватора / С.А. Джиенкулов, Б.Т. Сазамбаева // Новое в подъемно-транспортной технике. - Новгород, 1980. С. 56-57.

128. Процесс лоткообразования ленты на переходных участках / С.А. Джиенкулов // Труды научнотехнической конференции. - Алма-Ата: КазПТИ, 129. Исследование основных параметров ленточных конвейеров элеваторов / Л.Н. Колобов, С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Тезисы докладов и сообщений на XV научной конференции ППС КазПТИ. - АлмаАта, 1980. - С. 236-237.

130. Berechnung der dynamischen Beanspruchungen beim Anlauf von Gurtbandforderern / M. h. Sarguzhin, S.A.

Djіenkulov // Wissenschaftliche Zeitschrift. - 1981. - Nr 131. Вероятностно-статистический анализ параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Н.Т. Сурашов // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1981. - С. 56Методика классификации ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Н.Т. Сурашов // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб. науч. трудов. Алма-Ата, 1981. - С. 49-55.

133. Механизм подъема кранов: Учебное пособие для выполнения семестровых заданий по курсу ПТМ / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев. - Алма-Ата, 134. Определение нагрузки и долговечности подшипника ролика ленточного конвейера с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата, 1981. - С. 92-97.

135. Развитие непрерывного транспорта в Казахстане / С.А. Джиенкулов.- Алма-Ата: КазНИНТИ Госплана КазССР, 1981. - 30 с. Сер. 10, 14. Вып. 102.

136. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "ПТМ" / С.А. Джиенкулов. - АлмаАта, 1982. - 19 с.

137. Перспективы развития и основы расчета ленточных конвейеров: Дисс. на соиск. учен. степени докт.

техн. наук / С.А. Джиенкулов. - М., 1982.

138. Экспериментальные исследования пусковых и неустановившихся загрузочных режимов на модели ленточного ковшового элеватора / С.А. Джиенкулов, А.Н. Дедов, И.И. Шмайс // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб. науч. трудов. - Алматы, 1982. - С. 3-15.

139. Методические указания к семестровым работам по курсу "ПТМ" / С.А. Джиенкулов, Р. А. Кабашев, В.Е.

Джундибаев и др. - Алма-Ата, 1982. - 38 с.

140. Основы вероятностного расчета параметров ленточных конвейеров: Методические указания / С.А.

Джиенкулов, Р.А. Кабашев, М.Х. Саргужин и др. Алма-Ата, 1982. - 38 с.

141. Эффективность использования переменного шага установки роликоопор на ленточных конвейерах / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, А.У. Канахин // Промышленный транспорт. - 1983. - № 11. - С. 15-16.

142. Исследование конвейерной ленты, как пологой оболочки двоякой кривизны / С.А. Джиенкулов // Расчет и конструирование машин и механизмов: Сб. науч.

трудов. - Алма-Ата, 1984. - С. 4-23.

143. Определение рациональных пусковых параметров ленточных элеваторных установок / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Добыча руд цветных металлов:

Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1984. - С. 141-145.

144. Выполаживание ленты в промежутках между роликовыми опорами ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.У. Канахин, Л.Н. Колобов // Новое в подъемно-транспортной машине: Тез. докл. всесоюзной конференции МВТУ им. Баумана. - М., 1985.С. 41.

145. Использование ЭВМ при проектировании и расчете подъемно-транспортных машин, манипуляторов и роботов: Методические указания к курс. проекту по подъемно-транспортных машин, манипуляторам и роботам (для спец. 0501,0503,0508,0573) / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова. - АлмаАта, 1985. - 37 с.

146. Исследование конвейерной ленты, как пологой многоволновой оболочки двоякой кривизны / С.А. Джиенкулов // Теория, расчет и исследование подъемнотранспортных машин: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 147. Методические указания к выполнению научноисследовательской части курсового проекта по ПТМ / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев. - Алма-Ата, 148. Методические указания к научно-исследовательской части курсового проекта по подъемно-транспортным машинам / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев. Алма-Ата: КазПТИ, 1985. - 12 с.

149. Переменный шаг роликоопор, как эффективный способ центрирования ленты / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев // Новое в подъемно-транспортной машине: Всесоюз. конф. МВТУ им. Баумана. - М., 150. Управление параметрами ленточных конвейеров на основе функции спроса / С.А. Джиенкулов, М.Г.

Кажкенова // Расчет, исследование и проектирование транспортирующих и грузоподъемных машин: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата, 1985. - С. 3-9.

151. Функциональное проектирование САПР ленточных ковшовых элеваторов / С.А. Джиенкулов, Б.Т. Сазамбаева, М.Г. Кажкенова // Новое в подъемнотранспортной машине: Тез. докл. всесоюзной конференции МВТУ им. Баумана. - М., 1985. - С. 28.

152. Расчеты ленточных, пластинчатых и скребковых конвейеров: Методические указания / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, Ж.Н. Касымбеков и др. Алма-Ата, 1985. - 32 с.

153. Расчет динамических усилий при пуске ленточного конвейера с переменным шагом роликоопор конечно-разностным методом / М.Х. Саргужин, С.А. Джиенкулов // Теория, расчет и исследование подъемнотранспортных машин: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1985. - С. 50-54.

154. Вопросы подобия и моделирования элеваторных установок с учетом вероятно-статического анализа их технических характеристик / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс // Технические науки: Сб. науч. трудов.

- Алма-Ата, 1986. - Вып. 20. - С. 98-102.

155. К вопросу методологии процесса курсового проектирования подъемно-транспортных машин, манипуляторов и роботов / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова // Использование вычислительной техники при подготовке инженерных кадров: Тез. докладов.- Караганда, 1986. - С. 60.

156. Метод определения выполаживания конвейерной ленты / С.А. Джиенкулов, А.У. Канахин, М.Г. Кажкенова // Расчет, исследование и проектирование транспортирующих и грузоподъемных машин: Сб.

науч. трудов. - Алма-Ата, 1986. - С. 3-6.

157. Расчет элеваторов и ковшовых конвейеров: Методические указания к курсовому проекту по ПТМ / С.А.

Джиенкулов, И.И. Шмайс. - Алма-Ата, 1986. - 32 с.

158. Расчеты элеваторов и ковшовых конвейеров: Метод.

указания по курс. проекту по транспортирующим машинам (для спец. 0501,0503,0508,0573) / С.А.

Джиенкулов, И.И. Шмайс, В.Е. Джундибаев. - АлмаАта: КазПТИ, 1986. - 31 с.

159. Тенденция развития конструкций роликовых опор ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.И. Гудович, Н.Т. Сурашов // Вестник машиностроения.С. 36.

160. Устройство для выставления рядовых опор ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, А.У. Канахин // Промышленный транспорт.С. 18.

161. Центрирующие устройства для конвейерных лент / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, А.У. Канахин // Промышленный транспорт. - 1986. - № 3. - С. 20.

162. Расчеты винтовых, роликовых и шаговых конвейеров: Методические указания к курсовому проекту по ПТМ / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, М.Х.

Саргужин и др. - Алма-Ата, 1986. - 31 с.

163. Вероятностно-статистический расчет пластинчатых конвейеров / С.А. Джиенкулов, Ш.Д. Ахметова // Теория и технология подъемно-транспортных машин: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1987. - С. 29-34.

164. Вопросы автоматизации проектирования конвейерных систем горнодобывающих предприятий / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова // Разработка и применение систем автоматизированного проектирования и АСУ горного производства:

Тез. докладов. - Алма-Ата, 1987. - Ч. 1. - С. 73.

165. Ленточные ковшовые элеваторы. Определение основных параметров, расчет и конструирование:

Учеб. пособие / С.А. Джиенкулов, И.И. Шмайс. Алматы: КазПТИ, 1987. - 90 с.

166. Перспективы развития машин непрерывного транспорта / С.А. Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков // Социалистік азастан. - 1987. - 9 суір.

167. Принципы построения математической модели ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Г. Кажкенова // Теория и технология подъемно-транспортных машин: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1987. - С. 4-7.

168. Расчет ленточного конвейера с переменным шагом роликоопор: Методические указания по ПТМ / С.А.

Джиенкулов, А.У. Канахин, В.Е. Джундибаев и др.Алма-Ата, 1987.

169. Интенсификация учебного процесса при изучении дисциплины ПТМ / С.А. Джиенкулов // Пути совершенствования СРС в свете основных направлений перестройки высшего образования: Сб. докл. межреспубликанского совещания. - Алма-Ата, 1988. - С.

170. Перспективы развития машин непрерывного транспорта / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Проблемы развития и совершенствования подъемнотранспортной техники: Тез. докл. - Красноярск, 171. Технология проектирования ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Проблемы развития и совершенствования подъемно-транспортных машин.- Красноярск: ВНИИПТМАШ, 1988.

172. Методология курсового проектирования подъемнотранспортных машин, манипуляторов и роботов / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова и др. // Пути совершенствования СРС в свете основных направлений перестройки высшего образования: Сб. докл. межреспубликанского совещания.Алма-Ата, 1988. - С. 23.

173. Вопросы информационной технологии проектирования машин / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова и др. // Интеграция образования, производства и науки - основа коренного улучшения качества подготовки специалистов: Тез. докл. - Алма-Ата, 1989. - С. 165-166.

174. Анализ некоторых вопросов расчета гибких упругих пластин и оболочек, их приложения для исследования колебаний конвейерной ленты / С.А. Джиенкулов, А.А. Амандосов // Математика и механика:

Респ. межвуз. научн. конф. - Алма-Ата, 1989. - Ч.

175. Основы расчета машин непрерывного транспорта:

Методические указания к курсовому проекту по дисциплинам ДМ и ПТУ, ПТМ и МиР для студентов заочников спец. 1201,1203, 1204 и 1703 / С.А. Джиенкулов, В.Е. Джундибаев, М.Х. Саргужин; Каз. политехн. ин-т. - Алма-Ата: КазПТИ, 1989. - 86 с.

176. Особенности выбора тематики курсовых проектов по заданиям производства / С.А. Джиенкулов, В.В.

Поветкин, М.Х. Саргужин // Интеграция образования, производства и науки - основа коренного улучшения качества подготовки специалистов: Тез. докладов. - Алма-Ата, 1989. - С. 89-90.

177. Подъемно-транспортные машины, манипуляторы и роботы: Метод. указания для выполн. лаборат. работ для студентов спец. 1703 / С.А. Джиенкулов, В.Е.

Джундибаев, М.Х. Саргужин; Каз. политехн. ин-т, Каф. подъем.-трансп. машин и гидравлики. - АлмаАта: КазПТИ, 1989. - 35 с.

178. Сопоставительный анализ перспектив освоения новых землеройных машин с инерционным ротором / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Актуальные проблемы машиностроения Казахстана на этапе перестройки: Тез. докладов. - Павлодар, 1989. - С. 225.

179. Теоретические и экспериментальные исследования динамики ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова // Актуальные проблемы машиностроения: Тез.докладов. - Алматы, 180. Управление надежностью ленточных конвейеров на основе совершенствования их конструкции / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Г. Кажкенова // Актуальные проблемы машиностроения: Тез. докл. Алматы, 1989. - С. 350.

181. Поперечные (Вертикальные) колебания ленты / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.К. Шимырбаев и др.

// Расчет и проектирование подъемно-транспортных машин: Сб. науч. трудов. - Алма-Ата, 1989. - С. 4-16.

182. Реальное курсовое проектирование ПТМ / С.А.

Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков, В.Е. Джундибаев и др. // Интеграция образования, производства и науки - основа коренного улучшения качества подготовки специалистов: Тез. докл. - Алма-Ата, 1989. - С. 114Новые методы расчета параметров ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Проблемы развития и совершенствования подъемнотранспортных машин, складской техники и технологии: Тез. докл. ІІ Всесоюз. науч.-техн. конф. - М., 184. Определение прогибов конвейерных лент на основании статической модели / С.А. Джиенкулов, А.А.

Амандосов, Д.Ж. Тайгашинов // Научно-техническая конференция аспирантов и молодых ученых КазПТИ. - Алма-Ата, 1990. - С. 47-48.

185. Оценка ресурса сварных крановых металлоконструкций / С.А. Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков; Ан УССР, ИЭС имени Е.О. Патона // Сварные конструкции: Тр. Междунар. конф. - Киев, 1990. - С. 171.

186. Работы кафедры ПТМ КазПТИ им. В.И. Ленина / С.А. Джиенкулов, Р.Н. Таукелев // Проблемы развития и совершенствования ПТМ, складской техники и технологии: Тез. докл. ІІ Всесоюз. науч.-техн. конференции. - М., 1990. - С. 171.

187. Технология проектирования ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин // Проблемы развития и совершенствования подъемно-транспортных машин, складской техники и технологии: Тез. докл.

II Всесоюз. науч.-техн. конф. - М., 1990. - С. 180.

188. Методика выбора и расчета расстояний между роликовыми опорами ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, А.У. Канахин, Л.Н. Колобов // Расчет и проектирование подъемно-транспортных машин: Сб.

науч. тр. - Алма-Ата, 1991. - С. 4-10.

189. Определение технического уровня и качества ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Г. Кажкенова // Региональная научно-техническая конференция по механизации строительства. - Бишкек, 1991.С. 36.

190. Сравнение мостовых кранов общего назначения на основе установления их сопоставимых параметров / С.А. Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков, Р.А. Торгаев // Региональная научно-техническая конференция по механизации строительства: Тез. докл. - Бишкек, 191. Проблемы ресурсосбережения в машиностроении / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, Ж. Н. Касымбеков и др. // Проблемы экологии и охраны окружающей среды: Сб. науч. тр. - Алматы, 1991.

192. Методика оптимального проектирования ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Х.Саргужин, М.Г.

Кажкенова // Проектирование и расчет подъемнотранспортных машин: Сб. науч. тр. - Алма-Ата, 193. Принципы оптимального управления при проектировании ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Г. Кажкенова, М. Мейрамкулов // Труды научнотехнической конференции. - М.: МВТУ, 1992.

194. Процедурно-целевая модель прогноза оценок параметров и конструкций мостовых кранов общего назначения / С.А. Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков, Р.А.

Торгаев // Новая подъемно-транспортная техника:

науч.-техн. конф. МВТУ им. Баумана. - М., 1992. - С.

195. Гидропривод сельскохозяйственных машин: Пособие для студентов технических вузов / С.А. Джиенкулов, Г.Л. Кальбус, В.С. Шевченко и др. - Алматы:

196. Гидропривод сельскохозяйственных машин: Пособие для студентов технических вузов / С.А. Джиенкулов, Г.Л. Кальбус, В.С. Шевченко и др. - Алматы:

197. Development of prіncіples conctructіon system of forecastіng and calculatіon of belt conveyer parameters for desіgn automatіon / S.A. Djіenkulov, M.G.

Kajkenova // VІ Всесоюзная научно-техническая конференция по машиностроению: Тез. докл. - Анкара, 1994. - С. 112-114.

198. Анализ конструктивно-технологических параметров захватов роботов / С.А. Джиенкулов, М.Ф. Керимжанова // Актуальные вопросы современной науки и техники: Сб. науч. тр. - Алматы, 1994. - Ч. 2. - С.176.

199. Разработка рабочего органа термобура для бурения леток в рудотермических печах / С.А. Джиенкулов, Е.С. Джилкибаев // Энергетика и топливные ресурсы Казахстана.- 1994. - № 4. - С. 50-51.

200. Расчет клещевого захватного устройства камнерезной машины / С.А. Джиенкулов, Ж. Жумаев // Актуальные вопросы современной науки и техники: Сб.

науч. тр. - Алматы, 1994. - Ч. 2. - С. 172.

201. Расчеты перспективных ленточных конвейеров: Пособие для преподавателей и студентов техн. вузов / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин; М-во образования и культуры РК. - Алматы: РИК, 1994. - 352 с.

202. Возможность повышения тяговой способности приводных барабанов ленточных конвейеров / С.А.

Джиенкулов, Б.В. Дубовик, Г.В. Ахметова и др. // Проектирование и расчет подъемно-транспортных машин: Сб. науч. тр. - Алма-Ата, 1995. - С. 19-23.

203. Геометрические методы определения кратчайшего маршрута при погрузочно-разгрузочных транспортных и складских работах / С.А. Джиенкулов, К.А.

Куспеков // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естественных и технических наук. - 1995. - № 4. - С. 127-130.

204. Морфологическая классификация загрузочных устройств ленточных конвейеров / С.А. Джиенкулов, Б.Т. Сазамбаева, А.А. Бобеев // Вестник КазНТУ.С. 88.

205. Разработка и внедрение манипулятора для дистанционной обработки блочного камня: отчет № 7.435.

И93 / С.А. Джиенкулов, В.В. Поветкин, Ж.Л. Алтынов. - Алматы, 1995. - 46 с.

206. Расчет клещевого захватного устройства камнерезной машины / С.А. Джиенкулов, Ж. Жумаев // Проектирование и расчет подъемно-транспортных машин: сб. науч. тр. - Алматы, 1995. - С. 69-73.

207. Расчет прогибов ленты конвейера с учетом геометрической нелинейности / С.А. Джиенкулов, М.Х.

Саргужин, А.Т. Турдалиев // Проектирование и расчет подъемно-транспортных машин: сб. науч. тр.Алматы, 1995. - С. 23-32.

208. Состояние и перспективы развития науки на машиностроительном факультете / С.А. Джиенкулов // Вестник КазНТУ. - 1995. - № 1. - С. 37-42.

209. Сравнение мостовых кранов общего назначения на основе установления их сопоставимых параметров / С.А. Джиенкулов, Ж.Н. Касымбеков, Р.А. Торгаев // Проектирование и расчет подъемно-транспортных машин: Сб. науч. тр. - Алматы, 1995. - С. 32-39.

210. Тяговый расчет конвейера / С.А. Джиенкулов, М.Х.

Саргужин, М.Г. Кажкенова // Проектирование и расчет подъемно-транспортных машин: сб. науч. тр.Алматы, 1995. - С. 84-91.

211. Установление ленточных конвейеров на основе управления их основными параметрами с использованием ЭВМ / С.А. Джиенкулов, В.В. Поветкин, Ж.Л. Алтынов. - Алма-Ата, 1995.

212. К 60-летию ученого и педагога К. С. Иванова / М.Р.

Тусупбеков, С.Д. Тажибаев, С.А. Джиенкулов // Вестник КазНТУ. - 1995. - № 2. - С. 87.

213. Анализ напряженно-деформированного состояния клещевого захвата / С.А. Джиенкулов, В.В. Поветкин, Ж. Жумаев // Поиск. - 1996. - № 2. - С. 143-148.

214. Динамический анализ клещевого захвата (КЗклещевой захват) / С.А. Джиенкулов, В. В. Поветкин, Ж. Жумаев // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естест венных и технических наук. - 1996. - № 5. - С. 123Исследование движения материалов по загрузочному устройству ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, А.Б. Бобеев, Б. Кульджабеков // Сборник материалов І Республиканского съезда по теоретической и прикладной механике. - Алматы, 1996. - Ч. 2.

216. Система автоматического контроля и регулирования процессом поверхностей обработки изделий из природного камня / С.А. Джиенкулов, Ж.Л. Алтынов // ылымдарыны сериясы = Поиск Серия естественных и технических наук. - 1996. - № 3. - С. 146-147.

217. Состояние и перспективы развития науки на кафедре ПТМ / С.А. Джиенкулов // Сборник материалов І Республиканского съезда по теоретической и прикладной механике. - Алматы, 1996. - Ч. 2. - С. 12-13.

218. ркелкі адымды роликті-треуішті таспалы конвейерлерді есептеу: Ктеріп-тасымалдау машиналары бойынша курсты жобаа арналан дістемелік нсау / С.А. Жиенлов, А.Б. Ббеев, М.. Сарожин.- Алматы, 1996.- 32 с.

219. Таспалы, ырышты жне атпарлы конвейерлерді есептеу, жобалау: ктеріп-тасымалдау машиналары бойынша курсты жобаа арналан діст. нсау /0501, 0503, 0508, 0573 маман. арналан/ / С.А.

Жиенлов, А.Б. Ббеев, Х.Т. Ткенова ж.б. - Алматы, 1996. - 36 б.

220. Анализ уравнения разгрузочной тележки ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, К. Б. Досумов, Б.Е.

Калмухамбетов // Поиск. - 1997. - № 2. - С. 139-141.

221. Определение опрокидывающего момента разгрузочной тележки ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, К.Б. Досумов, Б.Е. Калмухамбетов // Поиск.С. 147-149.

222. Особенности расчета тягового усилия при передвижении разгрузочной тележки ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, К.Б. Досумов, Б.Е. Калмухамбетов // Поиск. - 1997. - № 5. - С. 149-151.

223. Перспективы развития конструкций ковшовых элеваторов: Учебное пособие / С.А. Джиенкулов, Б.Т.

Сазамбаева. - Алматы, 1997. - 149 с.

224. Развитие комплексной механизации хлебохранилища и перевозок продукции в Алматинском хлебобараночном комбинате / С.А. Джиенкулов, Р.И. Хабибуллин, А.Б. Бобеев // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1997. - № 2. - С.128-129.

225. Сквозная программа производственной практики студентов: Методические указания для студентов спец. 2803 / С.А. Джиенкулов, В.В. Поветкин, К.Б.

Досумов. - Алматы, 1997. - 38 с.

226. Шмішті конвейерлермен элеваторларды есептеу:

Ктеріп-тасымалдау машиналары бойынша курсты жобаа арналан дістемелік нсау / 0501, 0503, 0508, 0573 маман.арналан / С.А. Жиенлов, Б.Т.

Сазамбаева, Х.Т. Ткенова. - Алматы, 1997. - 32 б.

227. Ктеріп-тасымалдау машиналары жне роботтарды жобалап есептегенде ЭЕМ-ді пайдалану: Ктеріптасымалдау машиналары мен робот. бойынша діс.

нс. /0501,0503,0508,0573/ / С.А. Жиенлов, М.Г.

ажікенова, Х.Т. Ткенова ж.б. - Алматы: азТУ, 228. Анализ конструкций спуско-подъемных комплексов буровых установок / С.А. Джиенкулов, Г.И. Куанышев, Ш.К. Джумагазиева // Поиск. - 1998. - № 4. - С.

162-165.

229. Анализ применения ленточных и пластинчатых конвейеров при циклично-поточной технологии добычи крепких руд / С.А. Джиенкулов, Г.С. Жолдыбаева, Р.А. Жулаева // Материалы XXXVІ научнотехнической конференции. - Усть-Каменогорск:

230. Исследование напряженно-деформированного состояния ленты ленточно-пластинчатого конвейера при ударном нагружении / С.А. Джиенкулов, Г.С.

Жолдыбаева, Р.А. Жулаева // Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке: Матер. II Междунар. науч.-метод.

конф. - Алматы, 1998. - С. 12.

231. Конструкция подъемной лебедки с отклоняющими блоками / С.А. Джиенкулов, Ш.К. Джумагазиева // ылымдарыны сериясы = Поиск Серия естественных и технических наук. - 1998. - № 5. - С. 171-173.

232. Нелинейные колебания цепи, движущейся в осевом направлении / С.А. Джиенкулов, Р. И. Хабибуллин, А.Б. Бобеев // Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке:

Матер. II Междунар. науч.-метод. конф. - Алматы, 233. Основные требования к содержанию и оформлению дипломного проекта: Методические указания для студентов спец. 28.03 / С.А. Джиенкулов, В.В. Поветкин, К.Б. Досумов. - Алматы: КазНТУ, 1998.-60 с.

234. Перспективы развития промышленных роботов в Казахстане / С.А. Джиенкулов, Б.Т. Сазамбаева, А.С.

Бейсенова // Современные проблемы информатики, управления и создания информационных технологий и систем: сб. науч. тр. - Алматы, 1998. - С. 102.

235. Расчет желоба загрузочного устройства на прочность / С.А. Джиенкулов, Р.А. Жулаева // Вестник КазНТУ. - 1998. - № 3-4. - С. 101-103.

236. Эффективность процесса разрушения методом плавления крепких минеральных сред / С.А. Джиенкулов, Е.С. Джилкибаев // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естественных и технических наук. - 1998. - № 3. - С.

237. Вывод уравнения движения разгрузочной тележки ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, Б.Е. Калмухамбетов, М.Б. Бекентаева // Академик К. И. Сатпаев и его роль в развитии науки, образования и индустрии в Казахстане: Тр. Междунар. симпоз., посвящ. 100-летию со дня рождения К.И. Сатпаева.Алматы, 1999. - Ч. ІІ. - С. 289-293.

238. К вопросу ремонта крена стальных вертикальных резервуаров / С.А. Джиенкулов, О.И.Самотоева // Тр. 4-ой Международной конференции. - СанктПетербург, 1999. - С. 17-19.

239. Механические методы восстановления проектного положения РВС / С.А. Джиенкулов, О.И. Самотоева // Тр. 4-ой Международной конференции. - СанктПетербург, 1999. - С. 15-17.

240. Разработка математической модели вращения роликоопор ленточного конвейера / С.А. Джиенкулов, А.У. Калижанова // Академик К.И. Сатпаев и его роль в развитии науки, образования и индустрии в Казахстане: Тр. Междунар. симпоз., посвящ. 100летию со дня рождения К.И. Сатпаева. - Алматы, 241. Создание и основы расчета перспективных конвейеров / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, З.С. Джиенкулов // Академик К.И. Сатпаев и его роль в развитии науки, образования и индустрии в Казахстане:

Тр. Междунар. симпоз., посвящ. 100-летию со дня рождения К.И. Сатпаева. - Алматы, 1999. - Ч. ІІ. - С.

296-298.

242. Специальные виды конвейеров: Монография / С.А.

Джиенкулов, К.А. Омаров. - Алматы, 1999. - 161 с.

243. О распространении упругих волн в тяговых цепях конвейеров / С.А. Джиенкулов, Б. Кульджабеков, А.Б. Бобеев и др. // азТУ азастан ндірісіне: Халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияны ебектері. - Алматы, 1999. - С. 266.

244. Экономическая эффективность применения загрузочного устройства конвейера с переменным шагом роликоопор / С.А. Джиенкулов, А.Б. Бобеев, Г.С.

Жолдыбаева и др. // Академик К.И. Сатпаев и его роль в развитии науки, образования и индустрии в Казахстане: Тр. Междунар. симпоз., посвящ. 100летию со дня рождения К.И. Сатпаева. - Алматы, 1999. - Ч. ІІ. - С. 293-296.

245. Расчетная схема и динамическая модель грузовой ветви ленточно-тележечного конвейера / С.М. Биттибаев, М.Х. Саргужин, С.А. Джиенкулов // Транспорт Евразии: Взгляд в XXІ век: Матер. І Междунар.

науч.-практ. конф. - Алматы, 2000. - С. 121-122.

246. Исследование различных схем составного желобаспуска изменяемого продольного профиля / С.А.

Джиенкулов, М.Б. Бекентаева // Горное дело, геология и металлургия: Тр. Первой междунар. науч.практ. конференции "Горное дело в Казахстане. Состояние и перспективы". - Алматы, 2000.- Вып. І. С. 313-315.

247. Кинематика установившегося движения сыпучего материала по составным желобам-спускам, изменяемого продольного профиля / С.А. Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Б. Бекентаева // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естественных и технических наук.С. 220-226.

248. Расчет желобов-спусков сыпучих материалов / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, М.Б. Бекентаева // М.

Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясыны хабаршысы=Вестник Казах ской академии транспорта и коммуникаций им. М.

Тынышпаева. - 2000. - № 4. - С. 64.

249. Исследование динамики ленточно-тележечного конвейера для крупнокусковых грузов / М.Х. Саргужин, З.С. Джиенкулов // Горное дело, геология и металлургия: Тр. Первой междунар. науч.-практ. конференции "Горное дело в Казахстане. Состояние и перспективы". - Алматы, 2000. - Вып. І. - С. 336-338.

250. Конструкции спуско-подъемных комплексов буровых установок / С.А. Джиенкулов, Ш.К. Джумагазиева // Проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана в XXI веке: Матер. Междунар. науч. конференции. - Актау: АктГУ им. Ш.

Есенова, 2001. - Том 1. - С. 31-32.

251. Методика оценки устойчивости самоходных колесных машин на повороте / С.А. Джиенкулов, Т.Н. Бекенов // Тр. Международной научно-технической конференции молодых ученых. - Алматы, 2001. - С.

159-162.

252. Методика расчета показателей устойчивости самоходных колесных машин на повороте / С.А. Джиенкулов, Т.Н. Бекенов // Молодые ученые - 10-летию независимости Казахстана: Тр. Междунар. конф.Алматы, 2001. - Ч. І. - С. 159.

253. Грузоподъемные машины: Метод. указ. к практ. занятиям и контр. работам (для студентов днев. и заоч.

форм обучения спец. 2803,2801) / М.Х. Саргужин, С.А. Джиенкулов, К.Б. Досым; Каз. нац. техн. ун-т им. К. И. Сатпаева, Каф. подъем.-трансп. машин и гидравлики. - Алматы: КазНТУ, 2001. - 18 с.

254. Специальные краны: Метод. указ. к практ. занятиям и контр. работам (для студентов днев. и заоч. форм обучения спец. 280340) / М.Х. Саргужин, С.А. Джиенкулов, С.А. Турдалиев; Каз. нац. техн. ун-т им. К.

И. Сатпаева, Каф. подъем.-трансп. машин. - Алматы:

КазНТУ, 2001. - 22 с.

255. Арнайы крандар: Практикалы сабатара жне баылау жмысына арналан діс. нсау (кндізгі ж-не сырттай оитын 28.03 маман. студ. арн.) / М.Х.

Сарожин, С.А. Жиенлов,.Т. Трдалиев;.И.

Стбаев атындаы аз. лт. техн. ун-ті, Ктерутасымалдау машиналары ж-не гидравлика каф. Алматы: азТУ, 2001. - 24 б.

256. Жк ктергіш машиналары: Практикалы саба-а ж-не баылау жмыс арналан діс. нсау (кндізгі ж-не сырттай оитын 2803 маман. студ. арн.) / М.Х.

Сарожин, С.А. Жиенлов, К.Б. Досым;.И.

Стбаев атындаы аз. лт. техн. ун-ті, Ктерутасымалдау машиналары ж-не гидравлика каф.- Алматы: азТУ, 2001.- 15 б.

257. Жк ктергіш машиналары: лаборатор. жмыс.

орындау шін арналан діс. нсау (2801,2803 маман. кндізгі ж-е сырттай оитын студ. арн.) / М.Х.

Сарожин, С.А. Жиенлов, К.Б. Досым;.И.

Стбаев атындаы аз. лт. техн. ун-ті, Ктеру- тасымалдау машиналары ж-не гидравлика каф. - Алматы: азТУ, 2001. - 15 б.

258. Влияние поперечных колебаний на устойчивость конвейерной ленты / С.А. Джиенкулов, С.А. Юсупов // Жас алымдарды ІІ-ші халыаралы ылымитжірибелік конференциясыны ебектері. - Алматы, 2002. - Ч. 2. - С. 253.

259. Концептуальное представление транспортной подсистемы гибкой производственной системы в целях их прогнозных оценок / С.А. Джиенкулов, Р.А. Торгаев // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естественных и технических наук. - 2002. - № 4. - С. 191-194.

260. Методика прогнозных оценок параметров и конструкций машин непрерывного транспорта / С.А.

Джиенкулов, М.Х. Саргужин, Б.Т. Сазамбаева // Проблемы освоения недр в XXІ веке глазами молодых: Матер. 8-ой Междунар. науч. школы молодых ученых и специалистов. - М.: "ИПКОН", 2002. - С. 2.

261. Методические вопросы оценки гибкости транспортной подсистемы гибкой производственной системы / С.А. Джиенкулов, Р.А. Торгаев // Ізденіс Жаратылыстану жне техника ылымдарыны сериясы=Поиск Серия естественных и технических наук. - 2002. С. 194-198.

262. Некоторые положения концептуальной модели прогнозных оценок параметров и структур транспортной подсистемы гибкой производственной системы / С.А. Джиенкулов, Р.А. Торгаев // Транспорт Евразии: Взгляд в XXІ век: Матер. Второй Междунар.

науч.-техн. конф. - Алматы: КазАТК, 2002. - Т. 2. С. 64-67.

263. Передача трением в ленточно-тележном конвейере / С.А. Джиенкулов, К.А. Омаров, М.Х. Саргужин // Жаратылыстану-гуманитарлы ылымдары жне оларды инженер мамандарды дайындаудаы маызы: Халыаралы ылыми-тжірибелік конференциясыны ебектері. - Алматы: КазТУ, 2002. - Ч. 2. - С. 188-192.

264. Потеря устойчивости прямолинейного движения конвейерной ленты / С.А. Джиенкулов, С.А. Юсупов // Жаратылыстану-гуманитарлы ылымдары жне оларды инженер мамандарды дайындаудаы маызы: Халыаралы ылыми-тжірибелік конференциясыны ебектері. - Алматы: КазТУ, 265. Прогнозирование параметров и конструкций машин непрерывного транспорта / С.А. Джиенкулов, М.Х.Pages:   || 2 | 3 |
 

Похожие работы:

«1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ А. Н. АСАУЛ, Б. М. КАПАРОВ, В. Б. ПЕРЕВЯЗКИН, М. К. СТАРОВОЙТОВ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ & Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 2008 года в номинации Экономика, проводимого Фондом развития...»

«СТРЕЛЕЦКИЙ В.В. ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОТУСТОРОННЕЕ. ПОСМЕРТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ДУШИ И МИСТЕРИИ ДУХА. Киев, 2010 ОБЛОЖКА (задняя сторона) Многие думают, что научных доказательств существования души после смерти нет и быть не может. На самом деле, это далеко не так: жизнь после смерти уже научно доказана! Мне трудно понять, почему эти убедительные доказательства утонули в море низкопробной бульварной литературы и сметены ураганом неоправданного скептицизма, терзающего наш сверхпрактичный и глухой к...»

«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ХПИ Сборник научных трудов 21’2011 Тематический выпуск Инновационные исследования в научных работах студентов Издание основано Национальным техническим университетом ХПИ в 2001 году Госиздание РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Свидетельство Госкомитета Ответственный редактор По информационной политике Украины Л.М. Ульев, д-р техн. наук, проф. КВ № 5256 от 2 июля 2001 года Ответственный секретарь С.И. Бухкало, канд. техн. наук, проф. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ...»

«Перечень взаимосвязанных с техническим регламентом ЕврАзЭС Безопасность упаковки стандартов Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ЕврАзЭс Безопасность упаковки Элемент Обозначение Наименование стандарта При п/п ы технического стандарта. Информация об мечание регламента изменении ЕврАзЭС 2 3 4 5 Статья СТБ 117-93 c Бутылки 4, п.4 изменением № 1 сувенирные. Технические...»

«Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Томский политехнический техникум (ОГБОУ СПО ТПТ) СОГЛАСОВАНО И.о.зам.директора по УМР Е.А.Метелькова _ 2013 г. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 140433 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАБЕЛЬНАЯ И КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА Оглавление О.00 Общеобразовательный цикл ОДБ.01 Русский язык ОДБ.02 Литература ОДБ.03 Иностранный язык ОДБ.04 История ОДБ.05...»

«Институт психологии им. Г.с. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины “Киевстар” - национальный лидер телекоммуникаций ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: КАК НАУЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ ПособИЕ для РодИТЕлЕЙ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: КАК НАУЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ УдК 374.7 Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины (Письмо от 07.02.11 № 1/11-1021) Игорь Владимирович литовченко, сергей дмитриевич Максименко, сергей Иванович болтивец,...»

«6 720 807 847 (2013/04) RU Сервисный уровень Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию Специальный газовый отопительный котел Logano G124 WS Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием Предисловие Оборудование соответствует основным требованиям соответствующих европейских нормативных документов. Соответствие подтверждено. Необходимые документы и оригинал декларации о соответствии хранятся на фирме-изготовителе. Об этой инструкции В этой инструкции приведены...»

«Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие Московская городская радиотрансляционная сеть 75 лет ГОВОРИТ МОСКВА: ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ Москва 2008 1 УДК 654.19(470-25)(091) ББК 76.031 Г 57 Говорит Москва: годы, события, люди. — М.: Спец-Адрес, 2008. 168 с. Г 57 ISBN 5-902-415-38-1 Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие Московская городская радиотрансляционная сеть (ФГУП МГРС) было создано 16 декабря 1933 года....»

«Виктор Владимирович Лялько Трактат о женской самообороне Практическое пособие (2001 г.) Это пособие освещает проблемы женской самообороны от хулиганских и преступных посягательств. Его автор, известный российский мастер боевых и спортивных единоборств описал психологическую, тактическую и техническую подготовку женщин к эффективной самозащите в разнообразных ситуациях повседневной жизни. Содержание Предисловие Введение Часть I Как отличить правильные советы от неправильных Путешествие по...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана Средняя общеобразовательная школа №11 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по предмету География для 5-9 классов Страница 1 из 37 Пояснительная записка Учебная программа предмета География для 5-9 классов разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ № 11. Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 1) пояснительная записка; 2) общая характеристика учебного предмета; 3) описание места учебного предмета в учебном плане; 4) личностные,...»

«() -МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМЕНИИ (ПОЛИТЕХНИК) Тамразян Арам Арменович МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛ-ОКСИД-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.01- “Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микроэлектроника” ЕРЕВАН ().... -.. 2013. 30-, 1400-, -,...»

«МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Приказываю: 1. Утвердить Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2. Ввести в действие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей с 1 июля 2003 г. Министр И.Х. Юсуфов УТВЕРЖДЕНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Минэнерго России Минюстом России № 6 от 13.01.03 № 4145 от 22.01.03 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ Подготовки бакалавра по направлению 240100.62 Химическая технология профиль Технология и переработка полимеров Квалификация (степень) бакалавр Срок обучения - 4 года (очная форма обучения) Для студентов приема с 2011 года Волжский 2011 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Философия для направления...»

«Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 июня 2011 года N 346 АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АПКР-3 Метеорологическое обеспечение полетов (В редакции постановления Правительства КР от 26 марта 2013 года N 153) Глава 1. Определения, сокращения и применение Глава 2. Общие положения Глава 3. Всемирная система зональных прогнозов и аэродромные метеорологические службы Глава 4. Метеорологические наблюдения и сводки Глава 5. Наблюдения и донесения с борта...»

«СЕКЦИЯ 2 НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Среда, 25 апреля 2012 г., ауд.278 (гл. корпус МГТУ). Начало в 10.00. Председатель: профессор, д.т.н. Шахнов В.А. Руководитель экспертной комиссии: профессор, д.т.н. Зинченко Л.А. Ученый секретарь: Соловьев В.А. Экспертная комиссия: К. И.БИЛИБИН, В. Н.ГРИДНЕВ, Л.В.ЖУРАВЛЕВА, Ю.В.ИВАНОВ, Э.Н.КАМЫШНАЯ, Э.В.МЫСЛОВСКИЙ, А.В.ЛАВРОВ, В.В.МАКАРЧУК, В.В МАРКЕЛОВ, Е.В.ПИРОГОВА, Е.В.РЕЗЧИКОВА, В.В.ШЕРСТНЕВ, А.Е.КУРНОСЕНКО, А.А.КАРПУНИН, В.М.ШКОЛЬНИКОВ, И.А.КОСОЛАПОВ,...»

«Всемирная организац и я здравоо х ранения (ВОЗ), созданная в г., представляет 1948 собой специал и зированное учреждение ООН, служ аще е ру ководящим и координи­ рующим центром для решения международны х проблем о х раны здоровья населения. Одна из главны х функци й ВОЗ - предоставление объективной и надежной инфор­ мации и консультаций в области здравоо х ранения. Эту задачу она выполняет, в частности, посредством своей обширной издательской деятельности. Своими публикациями ВОЗ...»

«Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012) Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012) Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соот. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ...»

«Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси О сОстОянии и перспективах развития науки в республике беларусь пО итОгам 2012 гОда Аналитический доклад Минск 2013 УДК 001(476)(042.3) ББК 72(4Беи)я431 О 11 Коллектив авторов: И. В. Войтов, А. Л. Топольцев, М. И. Артюхин, Н. Н. Костюкович, В. М. Руденков, И. А. Хартоник, А. П. Чечко Под общей редакцией: И. В. Войтова, В. Г. Гусакова В подготовке доклада принимали участие: С. М. Дедков, М. Н....»

«ЕВРОАЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ (ЕАРАЗА) УТВЕРЖДАЮ Президент ЕАРАЗА В.В. Спицин _2005 г. КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Сохранение дрофиных птиц Евразии Рассмотрена и одобрена на Конференции ЕАРАЗА _2005 г. 2005 г. 2 1. Исполнители. В настоящее время имеют дрофиных птиц в коллекции и принимают участие в реализации Программы следующие учреждения: - Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) – координатор...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовский государственный технический университет В.В. Никулин КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Рекомендовано Ученым советом ФГБОУ ВПО ТГТУ в качестве учебного пособия для бакалавров направления Юриспруденция Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО ТГТУ 2012 1 УДК 342 ББК Х300(2)я73 Н651 Рецензенты: Доктор юридических наук, профессор ФГБОУ...» 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.